A BCR jóváhagyásának folyamata - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

A BCR jóváhagyásának folyamata

Kötelező szervezeti szabályozás (BCR)

A kötelező szervezeti szabályozás (Binding Corporate Rules - BCR)
jóváhagyása iránti eljárás leírása

Ha egy vállalatcsoport kötelező szervezeti szabályozást (a továbbiakban: BCR) szeretne alkalmazni, akkor meg kell jelölnie egy vezető hatóságot, amely koordinálja a tervezett BCR szövegének elfogadását. A BCR elfogadása iránti kérelmet a vezető hatósághoz kell benyújtani, amely lefolytatja az egyeztetési eljárást a többi érintett adatvédelmi hatósággal. Az eljárás végére létrejön a BCR-nak az összes érintett adatvédelmi hatóság által elfogadott tervezete. A vállalatcsoportnak indokolnia kell, miért az általa javasolt hatóságot kell vezető hatóságnak tekinteni. Ennek során a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport (a továbbiakban: WP29) WP107-es dokumentuma alapján az alábbi kritériumokat kell figyelembe venni:

 • az európai központ elhelyezkedése,

 • a vállalatcsoporton belül az adatkezelési feladatokra kijelölt vállalat elhelyezkedése,

 • a vállalatcsoporton belül annak a vállalatnak az elhelyezkedése, amely a legmegfelelőbb az eljárás lefolytatására (irányítási feladatok, adminisztratív terhek szempontjából), illetve arra, hogy a BCR alkalmazását a csoporton belül kikényszerítse,

 • azon vállalat elhelyezkedése, ahol az adatkezelés céljára és módjára vonatkozó döntések többségét hozzák,

 • azon tagállam, ahonnan az EGT-térségen kívülre történő adattovábbítások többsége történik.


A fenti szempontok nem formális kritériumok. Az a hatóság, amelynek a jóváhagyás iránti kérelmet a vállalatcsoport megküldi, mérlegeli, hogy valóban a legmegfelelőbb-e a vezető hatóság szerepére, továbbá a hatóságok egymás között is dönthetnek úgy, hogy a kérelem ügyében másik hatóság járjon el vezető hatóságként.


1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) eljárása, amennyiben vezető hatóságként van kijelölve


Amennyiben a vállalatcsoport a fentiek alapján NAIH-ot jelöli meg vezető hatóságnak, az eljárás a kérelem benyújtásával indul.
A vállalatcsoportnak ebben az esetben be kell nyújtania az alábbi linken található formanyomtatványt, amely tartalmazza az adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által végzett adatkezelésre vonatkozóan az adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentkezéshez szükséges adatokat vagy az adatkezelés nyilvántartási számát, a BCR kötelező jellegének igazolására szolgáló adatokat, a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet (a továbbiakban: 20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet) által meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló adatokat, valamint a számla kiállításához szükséges adatokat.

              


A kérelemhez mellékelni kell:

 • a WP29 által elfogadott, és a WP 133-as dokumentumban található formanyomtatványt angol nyelven kitöltve, és

 • a BCR tervezetét angol és magyar nyelven.


A kérelem benyújtását megelőzően meg kell fizetni a 20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet által meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat.

A NAIH a kérelem beérkezését követően elkezdi az egyeztetést az adatkezelővel, és az ennek eredményeként elkészült tervezetet a NAIH megküldi a többi érintett adatvédelmi hatóságnak véleményezésre.

A NAIH a többi adatvédelmi hatóság által megküldött véleményeket továbbítja a kérelmezőnek, és amennyiben a NAIH megítélése szerint a kérelmező a BCR szövegét megfelelően módosította, akkor felkéri a kérelmezőt, hogy nyújtsa be a BCR végleges változatát, amelyet a NAIH továbbít a többi érintett adatvédelmi hatóságnak. Amennyiben a többi hatóság megerősíti, hogy megfelelőnek találja a szabályozást, akkor
az érintett adatvédelmi hatóságok közötti együttműködési eljárás eredményeként az elkészült szöveggel szemben további tartalmi kifogásnak nincs helye, és megnyílik a lehetőség arra, hogy a vállalatcsoport lefolytassa az egyes nemzeti jogi előírásoknak megfelelő, a BCR jóváhagyására irányuló eljárásokat. A többi államban előírt eljárási követelményeknek tehát a végleges szöveg elfogadását követően kell eleget tennie a vállalatcsoportnak.

A NAIH
vezető hatóságként eljárva az így elfogadott BCR-ra vonatkozóan az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 64/C.§ (1) bekezdése alapján a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáról döntést hoz. A NAIH az érintettek tájékoztatásának elősegítése érdekében a honlapján közzéteszi a BCR-t alkalmazó adatkezelő megnevezését.

Az Infotv. 64/C. §-ban meghatározott határidőbe nem számít bele a többi érintett adatvédelmi hatóság véleményének beérkezéséig terjedő idő (a BCR-nak az érintett adatvédelmi hatóságokhoz történő megküldésétől a vélemények beérkezéséig, illetve a vélemények beérkezésére tűzött határidő lejártáig terjedő idő); a Hatóság működését legalább egy teljes napra akadályozó körülmény, ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama.

2.  A NAIH eljárása, amennyiben nem vezető hatóságként vesz részt az eljárásban


Amennyiben a vállalatcsoport nem a NAIH-hoz mint vezető hatósághoz nyújtja be a BCR jóváhagyása iránti kérelmet, a vezető hatóságként kijelölt hatóság az I.-es pontban leírtak szerint továbbítja a NAIH részére az egyeztetést követően elkészült tervezetet véleményezésre. Amennyiben a NAIH kifogásolja a BCR szövegét, akkor ezt jelzi a vezető hatóságnak. A módosításokat követően létrejött végleges szöveget a vezető hatóság megküldi a NAIH-nak.

Ettől az időponttól van lehetősége a vállalatcsoportnak arra, hogy eleget tegyen az Infotv.-ben, illetve a 20/2015. (VIII. 31.) IM rendeletben előírt követelményeknek és lefolytassa a nemzeti, tehát ebben az esetben a magyar, jogi előírásoknak megfelelő, a BCR jóváhagyására irányuló eljárást. A fentiekből adódóan a vállalatcsoportnak a BCR jóváhagyása iránt kérelmet kell előterjesztenie a NAIH-nál, az alábbi linken található formanyomtatványon. Ennek hiányában a BCR nem válik alkalmazhatóvá Magyarországon, tehát a jóváhagyásra irányuló kérelmet a NAIH-nál más nemzeti hatóságok eljárásaitól függetlenül, minden esetben be kell nyújtani.

              


A kérelemhez mellékelni kell:

 • a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport által elfogadott, és a WP 133-as dokumentumban található formanyomtatványt angol nyelven kitöltve, és

 • a BCR végleges tervezetét angol és magyar nyelven.


A kérelem benyújtását megelőzően meg kell fizetni a 20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet által meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat.

Mivel a NAIH
az érintett adatvédelmi hatóságok közötti együttműködési eljárásban részt vett, a BCR tartalmát már véleményezte, és a végleges tervezetet megismerte, további tartalmi kifogásokat nem támaszthat, csupán az eljárási követelmények megtartását ellenőrzi.

A fenti dokumentumok hiánytalan benyújtását követően a NAIH az Infotv. 64/C.§ (1) bekezdése alapján a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáról döntést hoz, és az érintettek tájékoztatásának elősegítése érdekében a honlapján közzéteszi a BCR-t alkalmazó adatkezelő megnevezését.

3.  A NAIH eljárása a már korábban más hatóság vagy hatóságok által elfogadott BCR jóváhagyása esetén


Az Infotv. vonatkozó rendelkezéseinek hatályba lépését
2015. október 1-jét megelőzően más európai hatóság vagy hatóságok által jóváhagyott BCR esetében, amennyiben az Infotv. 8. § (2) bekezdés c) pontja alapján, kötelező szervezeti szabályozásnak megfelelően kíván a külföldre adatot továbbítani, az Infotv. 64/A. § (1) bekezdése alapján kérelmezheti a BCR jóváhagyását a NAIH-nál. Ebben az esetben, tekintettel arra, hogy a BCR szövegét kölcsönös elismerési, illetve együttműködési eljárásban az érintett európai hatóságok már jóváhagyták, a NAIH nem támaszt további tartalmi követelményeket.

A kérelmet az alábbi linken található formanyomtatványon kell benyújtani,

              


amihez mellékelni kell:

 • a BCR szövegét angol és magyar nyelven, valamint

 • a más EGT-állam adatvédelmi hatósága általi jóváhagyás igazolására szolgáló adatokat.


A kérelem benyújtását megelőzően meg kell fizetni a 20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet által meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat.

A fentiek hiánytalan benyújtását követően a NAIH az Infotv. 64/C.§ (1) bekezdése alapján a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáról döntést hoz, és az érintettek tájékoztatásának elősegítése érdekében a honlapján közzéteszi a BCR-t alkalmazó adatkezelő megnevezését.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz