2017 - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2017

Határozatok, közlemények, állásfoglalások > Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalások

Ügyszám

Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya

file

dátum

2017. augusztus

NAIH-3140-11-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek a titkos információgyűjtéssel, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.08.31

NAIH-4079-2-2017-J

A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.08.31

NAIH-4136-2-2017-J

Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.08.31

NAIH-4199-2-2017-J

Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.08.31

NAIH-4242-2-2017-J

A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.08.31

NAIH-4386-2-2017-J

A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló ENSZ-EGB Egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség Jegyzőkönyv 6. cikk 2 (c) bekezdés szerinti "Ivóvízhez való hozzáférés" célterülethez elvégzett felmérésről szóló Jelentés

.pdf

2017.08.31

NAIH-4380-2-2017-J

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.08.28

NAIH-3888-2-2017-J

Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény

.pdf

2017.08.22

NAIH-3943-2-2017-J

Az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.08.21

NAIH-4049-2-2017-J

A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.08.21

NAIH-4051-2-2017-J

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.08.21

NAIH-4052-2-2017-J

A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.08.21

NAIH-4053-2-2017-J

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram támogatásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.08.21

NAIH-4078-2-2017-J

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.08.21

NAIH-3825-2-2017-J

Az egyes belügyi feladatokat érintő és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.08.03

NAIH-3944-2-2017-J

A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM-ESzCsM együttes rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.08.03

NAIH-3889-2-2017-J

A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.08.02

NAIH-3903-2-2017-J

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.08.02

NAIH-3942-2-2017-J

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény és más pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.08.02

2017. július

 
 

2017. június

NAIH-3301-2-2017-J

A Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégia nyomon követési rendszeréről

.pdf

2017.06.29

NAIH-3309-2-2017-J

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.06.29

NAIH-3381-2-2017-J

A jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.06.29

NAIH-3383-2-2017-J

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításának kezdeményezése

.pdf

2017.06.29

NAIH-3398-2-2017-J

A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.06.29

NAIH-3416-2-2017-J

A Nemzeti Népegészségügyi Stratégia kapcsán kidolgozott szakpolitikai program megvalósításához kedvezmény biztosításáról a munkavállalók és munkáltatók részére a szervezett célzott szűrővizsgálatokon való részvétel támogatása érdekében hozott kormányhatározat

.pdf

2017.06.29

NAIH-3141-2-2017-J

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó rendeletek, valamint egyéb gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.06.23

NAIH-3227-2-2017-J

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.06.23

NAIH-3295-2-2017-J

A Csenger város külterületén fekvő Csenger 0149/41 helyrajzi számú ingatlan beruházási célterületté nyilvánításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.06.23

NAIH-3297-2-2017-J

A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.06.23

NAIH-3300-2-2017-J

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.06.23

NAIH-3310-2-2017-J

A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvény

.pdf

2017.06.23

NAIH-3311-2-2017-J

A költségmentesség és a költségfejlesztési jog bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló törvény

.pdf

2017.06.23

NAIH-3344-2-2017-J

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.06.23

NAIH-3057-2-2017-J

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.06.19

NAIH-2940-2-2017-J

A Kübekháza-Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar-szerb országhatár közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.06.07

NAIH-2986-2-2017-J

Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.06.07

NAIH-2975-2-2017-J

Az egyes miniszteri rendeleteknek a Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásaival összefüggő módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.06.06

2017. május

NAIH-2869-2-2017-J

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.05.31

NAIH-2864-2-2017-J

A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.05.26

NAIH-2657-2-2017-J

A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.23

NAIH-2790-2-2017-J

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a büntetés-végrehajtási szervezet 2016. évi ellátási tevékenységéről szóló jelentés

.pdf

2017.05.23

NAIH-2633-2-2017-J

Az egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték szervezéshez kapcsolódó pénzforgalmi blokkolással összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.05.17

NAIH-2639-2-2017-J

A nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés engedélyezésének és ellenőrzésének nemzetközi szabályozása

.pdf

2017.05.17

NAIH-2660-2-2017-J

A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.17

NAIH-2674-2-2017-J

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.17

NAIH-2675-2-2017-J

A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.05.17

NAIH-244-4-2017-J

Az uniós adatvédelmi reform alkalmazásához szükséges jogszabály-módosítások előkészítése - új általános adatvédelmi rendelet - Infotv. módosítása

.pdf

2017.05.11

NAIH-2579-2-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.11

NAIH-2580-2-2017-J

A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2017.05.11

NAIH-2608-2-2017-J

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.05.11

NAIH-2621-2-2017-J

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló NGM rendelet

.pdf

2017.05.11

NAIH-2581-2-2017-J

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15428 számú törvényjavaslat

.pdf

2017.05.10

NAIH-2590-2-2017-J

Az egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.05.10

NAIH-2494-2-2017-J

Az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépése miatti miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.05.08

NAIH-2526-2-2017-J

A Mihalicza-ösztöndíjhoz szükséges forrás biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.05.08

NAIH-2527-2-2017-J

A felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolók támogatása a mesterképzés (MSc végzettség és szakképzettség) megszerzésében, "Michalicza" ösztöndíj bevezetéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.08

NAIH-2529-2-2017-J

Az egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.08

NAIH-2534-2-2017-J

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.05.08

NAIH-1908-3-2017-J

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló T/15063 számú törvényjavaslat

.pdf

2017.05.04

NAIH-2276-2-2017-J

Az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2017.05.03

NAIH-2289-2-2017-J

A börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről szóló IM rendelet

.pdf

2017.05.03

NAIH-2336-2-2017-J

A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.05.03

NAIH-2433-2-2017-J

Az R76 gyorsút M7 autópálya Holládi csomópont és Fenékpuszta közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.03

NAIH-2438-2-2017-J

A "Building Hope for Tomorrow - Scholarship Programme for Christian Young People" ösztöndíjprogramról és egyes kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.03

NAIH-2448-2-2017-J

A PET eljárással végzett ellátások központi várólistájának működési rendjéről szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.05.03

NAIH-2452-2-2017-J

Az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépése miatt a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet módosítása

.pdf

2017.05.03

NAIH-2453-2-2017-J

Az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépése miatt az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.03

2017. április

NAIH-2382-2-2017-J

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.04.26

NAIH-2253-2-2017-J

A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2017.04.25

NAIH-2292-2-2017-J

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat kiegészítése a foglalkoztatottak tájékoztatására vonatkozó szabályokkal

.pdf

2017.04.25

NAIH-2293-2-2017-J

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény - Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat kiegészítése a foglalkoztatottak tájékoztatására vonatkozó szabályokkal

.pdf

2017.04.25

NAIH-2332-2-2017-J

Az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról szóló 33/2014. (IV. 24.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.04.24

NAIH-2342-2-2017-J

A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.04.24

NAIH-2379-2-2017-J

A 2. számú, Budapest - Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza nyomvonalának kijelöléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.04.24

NAIH-2311-2-2017-J

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló T/14967. számú törvényjavaslat

.pdf

2017.04.19

NAIH-2148-2-2017-J

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.04.13

NAIH-2151-2-2017-J

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.04.13

NAIH-2154-2-2017-J

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.04.13

NAIH-2159-2-2017-J

A büntetőeljárásban alkalmazható hirdetmény útján történő kézbesítés szabályairól szóló IM rendelet

.pdf

2017.04.13

NAIH-2161-2-2017-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról szóló 38/2016. (IX. 29.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.04.13

NAIH-2236-2-2017-J

A védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek adatkezeléséről, valamint a honvédelmet és a Magyar Honvédséget érintő egyes igazgatási és hatósági tevékenységekről szóló törvény

.pdf

2017.04.13

NAIH-2255-2-2017-J

A rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és beszerzések speciális szabályairól szóló Korm. rendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.04.13

NAIH-2257-2-2017-J

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény szerinti módosítással érintett egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.04.13

NAIH-2259-2-2017-J

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény szerinti módosítással érintett egyes BM rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.04.13

NAIH-2263-2-2017-J

A Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény

.pdf

2017.04.13

NAIH-1991-2-2017-J

Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény

.pdf

2017.04.10

NAIH-1998-2-2017-J

A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.04.10

NAIH-2060-2-2017-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.04.10

NAIH-2068-2-2017-J

Az egyes köznevelési szakmai testületekről szóló kormányhatározat

.pdf

2017.04.10

NAIH-2073-2-2017-J

Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.04.10

NAIH-2110-2-2017-J

Az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.04.10

NAIH-2158-2-2017-J

A Belügyminisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adat megismerésére vonatkozó szabályzatának kiadásáról szóló BM utasítás

.pdf

2017.04.10

NAIH-2077-2-2017-J

A védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek adatkezeléséről, valamint a honvédelmet és a Magyar Honvédséget érintő egyes igazgatási és hatósági tevékenységekről szóló törvény

.pdf

2017.04.07

2017. március

NAIH-1908-2-2017-J

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséhez és megakadályozásához kapcsolódó törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1910-2-2017-J

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1922-2-2017-J

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1923-2-2017-J

Az egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1986-2-2017-J

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1988-2-2017-J

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1998-2-2017-J

A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1617-2-2017-J

A titkos információgyűjtés szabályainak új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jog követelésének kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.03.28

NAIH-1690-4-2017-J

A magánnyomozásról szóló törvény

.pdf

2017.03.28

NAIH-1755-2-2017-J

A Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.03.28

NAIH-1757-2-2017-J

A Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.03.28

NAIH-1769-2-2017-J

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.03.28

NAIH-1848-2-2017-J

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet, valamint az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.28

NAIH-1871-2-2017-J

A Nádudvari Élelmiszer Korlátolt Felelősségű Társaság feldolgozóipari beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.28

NAIH-1872-2-2017-J

Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.28

NAIH-1690-2-2017-J

A magánnyomozásról szóló törvény

.pdf

2017.03.21

NAIH-1557-2-2017-J

Az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2017.03.17

NAIH-1665-2-2017-J

Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.03.17

NAIH-1713-2-2017-J

A Magyar Pszichológus Kamaráról szóló törvény

.pdf

2017.03.16

NAIH-1312-2-2017-J

A Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégiáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.03.09

NAIH-1573-2-2017-J

A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.09

NAIH-1377-2-2017-J

Az atomenergia 2015. évi hazai alkalmazásának biztonságáról készített jelentés

.pdf

2017.03.08

NAIH-1571-2-2017-J

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.08

NAIH-1586-2-2017-J

A határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.08

NAIH-1587-2-2017-J

A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.03.08

NAIH-1392-2-2017-J

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.02

NAIH-1396-2-2017-J

A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.03.02

NAIH-1465-2-2017-J

Az igazságügyi szakértők működéséről, javadalmazásáról és díjazásáról szóló Kormányjelentés

.pdf

2017.03.02

2017. február

NAIH-1169-2-2017-J

A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló BM rendelet

.pdf

2017.02.27

NAIH-1242-2-2017-J

A Nemzeti Korrupcióellenes Programmal összefüggő intézkedések 2017-2018. évre vonatkozó terve elfogadásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.02.27

NAIH-1301-2-2017-J

A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.02.27

NAIH-1304-2-2017-J

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.27

NAIH-1305-2-2017-J

A Dunaföldváron megvalósuló papíripari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.27

NAIH-1307-2-2017-J

A Dunaföldvár város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.02.27

NAIH-1012-2-2017-J

Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.02.22

NAIH-1013-2-2017-J

Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.02.22

NAIH-1011-2-2017-J

Az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.21

NAIH-1024-2-2017-J

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.02.21

NAIH-1138-2-2017-J

Az 1460/2015. (VII. 8.) Korm. határozat 10. pontjának megvalósítását szolgáló mobiltelefonos alkalmazás témakörei és azok szöveges leírása című dokumentum

.pdf

2017.02.21

NAIH-1161-2-2017-J

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.02.21

NAIH-1090-2-2017-J

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.13

NAIH-856-2-2017-J

A 2017/2018. tanév rendjéről szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.02.08

NAIH-973-2-2017-J

Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. mellékletének, 2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadásra került módosításának kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.02.08

NAIH-906-2-2017-J

Az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet-tervezet (ePR-tervezet)

.pdf

2017.02.06

NAIH-571-2-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló kormányrendelettel kapcsolatos jogalkotási kezdeményezés - Honvédelmi Minisztérium

.pdf

2017.02.03

NAIH-571-3-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló kormányrendelettel kapcsolatos jogalkotási kezdeményezés - Miniszterelnökség

.pdf

2017.02.03

NAIH-571-4-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló kormányrendelettel kapcsolatos jogalkotási kezdeményezés - Igazságügyi Minisztérium

.pdf

2017.02.03

NAIH-571-5-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló kormányrendelettel kapcsolatos jogalkotási kezdeményezés - Belügyminisztérium

.pdf

2017.02.03

NAIH-839-2-2017-J

A Fertőszentmiklóson megvalósuló üvegipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.03

NAIH-848-2-2017-J

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.02.03

NAIH-893-2-2017-J

A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.02.03

NAIH-894-2-2017-J

A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.03

2017. január

NAIH-752-2-2017-J

Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.01.27

NAIH-378-2-2017-J

A Magyarország és a Portugál Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.25

NAIH-379-2-2017-J

A Magyarország és a Portugál Köztársaság között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.25

NAIH-381-2-2017-J

A Magyarország és a Finn Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.25

NAIH-383-2-2017-J

A Magyarország és a Finn Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.25

NAIH-413-2-2017-J

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.23

NAIH-415-2-2017-J

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.23

NAIH-471-2-2017-J

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.01.23

NAIH-473-2-2017-J

Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.01.23

NAIH-498-2-2017-J

Az egységes államigazgatási telefonos és elektronikus ügyfélszolgálat létrehozásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.23

NAIH-511-2-2017-J

A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program és Digitális Jólét Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.23

NAIH-560-2-2017-J

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Budapest II. kerület, Labanc utca 57. szám alatti objektumba történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.23

NAIH-671-2-2017-J

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény preambulumának, valamint a 37. § (1) bekezdésének módosításával kapcsolatos állásfoglalás

.pdf

2017.01.23

NAIH-308-2-2017-J

Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar – Szlovák Közös Bizottsága által, a magyar-szlovák államhatáron 2011-2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkákról szóló Zárójelentés, valamint a „Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX. határszakaszról – 2016” című határokmány jóváhagyásáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.01.16

NAIH-451-2017-J

Az egyes légiközlekedéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.01.16

NAIH-453-2017-J

A pilóta nélküli légijárművekről szóló NFM rendelet

.pdf

2017.01.16

NAIH-454-2017-J

A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2017.01.16

NAIH-455-2017-J

A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosításáról

.pdf

2017.01.16

NAIH-199-2-2017-J

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló kormányhatározat és törvény

.pdf

2017.01.10

NAIH-244-2-2017-J

Az uniós adatvédelmi reform alkalmazásához szükséges jogszabály-módosítások előkészítése - új általános adatvédelmi rendelet - Infotv. módosítása - munkacsoport létrehozása

.pdf

2017.01.10

NAIH-255-2-2017-J

Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.10

NAIH-58-2-2017-J

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.01.06

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz