A közérdekű adatigénylés szabályai - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

A közérdekű adatigénylés szabályai

Közérdekű adatok

A közérdekű adatok egyedi igénylésének
és teljesítésének szabályai

4.1.

A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt a Hatóság alábbi elérhetőségein.
4.2.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

Írásban:           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
                         
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím:          1530 Budapest, Pf.:5.
Elektronikusan:  Központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Szóban, írásban
:  a mindenkori  ügyfélfogadási rend szerint:

A Hatóságon belüli ügyfélkapcsolati vezető neve: dr. Nagy Katalin
Kabinetfőnök
Elérhetősége: Kizárólag ügyfélszolgálati időben: telefonon: (06-1) 391-1400,
                      fax: (06-1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a hatóság felhívja az igénylőt az igénylés pontosítására.
Szóbeli egyedi, azonnali teljesítéssel nem teljesíthető adatigénylés esetén az átvevő munkatársnak írásba kell foglalnia azt.
4.3.
A közérdekű adatigényléseket a „Z” betűjel alatt kell iktatni.
4.4.
Az adatigénylésnek közérthető és az adatigénylő által megjelölt módon kell eleget tenni.


4.5.
Az írásbeli adatigényléseket a kézhezvétel után a lehető legrövidebb időn belül továbbítani kell az elnöknek vagy a szervezeti egység vezetőjének véleményezésre (adatbekérésre). A megkeresett szervezeti egység vezetője 3 napon belül köteles a választ (bekért adatot) megadni az Elnöki Kabinet számára, amely az igénylő számára adandó választ előkészíti. Amennyiben az adatigénylés közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására irányul, és az igény teljesíthetőségével kapcsolatban aggály merül fel, a belső adatvédelmi felelős véleményét ki kell kérni.
4.6.
A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni kell.
4.7.
Amennyiben az adatigénylés olyan adat igénylésére vonatkozik, mely adatot nem a Hatóság kezel, az adatigénylést haladéktalanul át kell tenni az adatot kezelő, közfeladatot ellátó, illetékes szerv vezetőjéhez. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a Hatóság értesíti.
4.8.
Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül a Hatóság levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy ha
az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.
4.9.
Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentum részről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért
az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítését megelőzően a Hatóság tájékoztatja.
Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti a Hatóság.
A Hatóság a jelentős terjedelmű dokumentum vagy dokumentum rész iránt benyújtott másolatkérést a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesíti.
4.10.

Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

A közérdekű adatok iránti igény elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az igénylő a Fővárosi Törvényszékhez /1055 Budapest, Markó u. 27./ fordulhat jogorvoslatért. Az eljárás soron kívüli és illetékmentes.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz