Tájékoztató az EURODAC rendszerről - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Tájékoztató az EURODAC rendszerről

Nemzetközi ügyekhez kapcsolódó információk

A Dublini Egyezmény aláírói 1990. június 15-én egy olyan rendszer létrehozását határozták el, amely lehetővé teszi annak megelőzését, hogy az egyes menedékkérők az Európai Unió több tagországában is menedékkérelmet nyújtsanak be. A menedékkérelmek elbírálására szolgáló rendező elv szerint az a tagállam lesz felelős az egész menekültügyi eljárás lefolytatásáért, amelybe a kérelmező legelőször érkezett. Ennek érdekében a tagállamok a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló "Eurodac" létrehozásáról szóló 2725/2000/EK tanácsi rendelettel (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000R2725&from=HU) létrehozták az ún. EURODAC adatbázist, amely lehetővé teszi az Európai Unió tagállamai számára, hogy meghatározzák a fentiekben ismertetett elv alapján, melyik tagállam jogosult és köteles a menekültügyi vagy idegenrendészeti eljárás lefolytatására a menedékkérők, az illegális határátlépők, vagy területükön illegálisan tartózkodó személyekkel szemben.  
A rendszerben tárolt személyes adatok (pl.: ujjlenyomatok) összehasonlításával a tagállamok meg tudják állapítani, hogy az Unió egyik tagállamában illegálisan tartózkodó menedékjogot kérő külföldi állampolgár kért-e korábban menedékjogot egy másik uniós tagállamban, illetve hogy jogellenesen lépett-e be az Unió területére.

Ez az adatbázis az Európai Bizottságon belül létrehozott, az ujjlenyomatok összehasonlítására alkalmas számítógépes központi adatbázissal rendelkező központi egységből, valamint a tagállamok és az adatbázis közötti elektronikus adatátvitelt biztosító rendszerből áll, amelyen a tagállamok az adatokat küldik a központi rendszerbe.

Az EURODAC rendszerben folyó adatkezeléseket az Európai Adatvédelmi Biztos ellenőrzi, amely szorosan együttműködik a Biztos és a tagállamok adatvédelmi hatóságainak képviselőiből alakult uniós Közös Ellenőrző Hatósággal, amelynek munkájában Magyarország részéről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vesz részt.


Az EURODAC rendszerben kezelt adatok

Az EURODAC rendszerben az adatalanyok három fajtája határozza meg a kezelt adatok körét. A lehetséges adatalanyok:

 • Menedékkérő (14 éves kortól)

 • Illegális határátlépő

 • A tagállam területén illegálisan tartózkodó személyAz alábbiakban ismertetetett adatokat kezelik az egyes adatalanyokról:


Menedékkérő (14 éves kortól)

 • a származási hely szerinti tagállam, a menedékjog iránti kérelem benyújtásának helye és időpontja;

 • az ujjlenyomatadatok;

 • az érintett személy neme;

 • a származási hely szerinti tagállam által használt referenciaszám;

 • az ujjlenyomatvétel dátuma;

 • az adatok a központi egységhez történő továbbításának dátuma;

 • az adatok a központi adatbázisba történő bevitelének dátuma;

 • a továbbított adatok címzettjének/címzettjeinek adatai és a továbbítás dátumaA fenti adatokat a rendszer 10 évig őrzi meg, kivéve, ha a menekültkérő megszerzi valamely tagállam állampolgárságát. Ez utóbbi esetben az adatokat azonnal törlik.

Illegális határátlépő

 • a származási hely szerinti tagállam, a hatósági intézkedés helye és ideje

 • az ujjlenyomatadatok;

 • az érintett személy neme;

 • a származási hely szerinti tagállam által használt referenciaszám;

 • az ujjlenyomatvétel dátuma;

 • az adatok a központi egységhez történő továbbításának dátuma;Csak olyan adatalany adatai vehetők fel és kezelhetők a rendszerben, aki már elmúlt 14 éves és csak abban az esetben, ha az adatalanyt nem fordították vissza. Az adatokat 2 évig tárolják, kivéve, ha az adatalany megszerzi valamely tagállam állampolgárságát, valamely tagállam tartózkodási engedélyt bocsájt ki számára, vagy végleg elhagyja az Unió területét.

A tagállam területén illegálisan tartózkodó személy

 • az ujjlenyomatadatokEbben az esetben az adatfelvétel, és
továbbítás egyedüli célja az lehet, hogy a tagállami hatóságok megállapítsák, nyújtott-e be már korábban menedékkérelmet az érintett személy, és ha igen mikor és melyik tagállamban. Ezen adatok a rendszerben nem kerülnek tárolásra.


Személyek jogai

Az adatalanyoknak, akiknek az adatát felviszik az EURODAC-rendszerbe, joguk van arra, hogy tájékoztatást kapjanak arról, hogy ki az adatkezelő, mi az adatkezelés célja, az adatokhoz kik férhetnek hozzá, hogyan gyakorolhatják a tájékoztatáshoz, törléshez, kijavításhoz való jogukat. Ezen információkat az adatok felvételekor kell megadni, vagy a tagállam területén illegálisan tartózkodó személy esetében azok továbbításakor.

Minden tagállam felelős az általa kezelt és a központi egységnek küldött adatokért. Biztosítania kell, hogy az adatkezelése megfelel a fentieknek illetve a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályoknak, valamint, hogy az adatok helyesek és helytállóak.  

 Ha a hatóságok bejelentésre vagy hivatalból helytelen adatot észlelnek, intézkedniük kell annak haladéktalan kijavítása iránt az adatalany egyidejű tájékoztatása mellett. Ha a kérelemre indult eljárásban a hatóság megtagadja a kérelem teljesítését, annak okairól az adatalanyt tájékoztatnia kell.
Az uniós és magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az egyes személyeknek joga van ahhoz, hogy

 • kérelem alapján információt kapjanak arról, hogy az EURODAC rendszerben milyen adatokat kezelnek róluk

 • a hibás adat kijavítását, helyesbítését kérjék

 • a jogellenesen kezelt adat törlését kérjék

 • bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz forduljanak személyes adataihoz fűződő jogainak védelme és megsértésükből eredő károk megtérítése érdekében

A kérelmeket a menekülteljárásban, vagy idegenrendészeti eljárásban eljáró területi hatósághoz kell benyújtani. Ezek elérhetősége a http://www.bmbah.hu webcímen, további információk az eljárásról a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal központi elérhetőségein találhatók.

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314.
Tel: 0036-1-463-9100
Fax: 0036-1-463-9169
E-mail:
migracio@bah.b-m.hu


A kért tájékoztatást a hatóság indokolt esetben megtagadhatja, de tájékoztatni köteles a kérelmezőt ennek tényéről és jogalapjáról. A hatóság döntésével szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet felülvizsgálatot kezdeményezni.Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
web: http://www.naih.huVissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz