2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Közérdekű adatok > 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1  közzétételi egység tárgya

dátum

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Hatóság feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

2016.04.27

A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

a Hatóság szervezeti és működési rendjéről szóló 20/2015. (11.30.) számú elnöki utasítás (egységes szerkezetben)

2021.01.01

9/2017. (04. 13.) utasítás a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítése, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének rendjéről

2017.04.13

 
 
 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz