Tájékoztató a Vámügyi Információs rendszerről (CIS) - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Tájékoztató a Vámügyi Információs rendszerről (CIS)

Nemzetközi ügyekhez kapcsolódó információk

Az 1997-ben A  tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 517/97/EK tanácsi rendelettel (http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/legal-framework-documents/consolidated/r515_97_hu.pdf) (Rendelet) felállított CIS (Vámügyi Információs Rendszer) az Európai Bizottság által üzemeltetett informatikai rendszer, amelynek célja a közösségi vámügyi és mezőgazdasági szabályok megsértésének megelőzése, felderítése és üldözése. A Vámügyi Információs Rendszer célja, hogy adattartalmával segítse az Unió tagállamaiban a vámügyi hatóságok együttműködését, a vám- és mezőgazdasági jogszabályokat sértő tevékenységek feltárását, a vonatkozó uniós jogszabályokat súlyosan sértő cselekmények megelőzését és megakadályozását. A Vámügyi Információs Rendszer egy központi adatbázisból áll, amelyhez a nemzeti nyilvántartásoktól elkülönített terminálokon, az arra felhatalmazott hatóságok férhetnek hozzá adatfeltöltés vagy lekérdezés céljából.2003-ban a CIS keretén belül, de külön adatbázisban létrehozták az ún. Vámügyirat-Azonosítási Rendszert (FIDE), amelynek célja, hogy lehetővé tegye az Európai Bizottság, vagy a vámügyi nyomozás végrehajtásáért felelős és kijelölt nemzeti hatóságok számára, hogy az egyes személyekkel kapcsolatos vizsgálat során, vagy a velük kapcsolatos nyomozás esetén beazonosítsák a személlyel összefüggő korábbi adatokat.

A CIS rendszerben kezelt adatok


 A CIS rendszerben azon személyek személyes adatait kezelik, akik ellen vizsgálat indult az uniós vámügyi és mezőgazdasági szabályainak megsértésének gyanúja miatt. A tárolt adatokat évente felülvizsgálják, és azon adatokat, amelyek a CIS céljának eléréséhez már nem szükségesek, törlik. A CIS-ben szereplő adatokat a tagállamok megosztják egymással, de azok továbbításához az adatot bevivő tagállam engedélye szükséges.

 A CIS rendszerben az alábbi személyes adatok kezelhetők:

 • név, leánykori név, utónevek, korábbi családnevek és felvett nevek;

 • születési idő és hely;

 • állampolgárság;

 • nem;

 • a személyazonosító okmányok (útlevelek, személyazonosító kártyák, vezetői engedélyek) száma, kiadásának helye és ideje;

 • cím;

 • különös objektív és állandó fizikai jellemzők;

 • figyelmeztető kód, amely korábbi fegyveres, erőszakos cselekményre vagy szökésre utal;

 • az adatfelvétel oka;

 • javasolt intézkedés;

 • a szállítóeszköz rendszáma.


Megfigyelés és jelentéstétel, leplezett megfigyelés, célzott ellenőrzés és operatív elemzés esetén a fentieken túl az alábbi adatok is kezelhetők:

 • az a tény, hogy a jelentésben szereplő árut, szállítóeszközt, vállalkozást vagy személyt megtalálták;

 • az ellenőrzés helye, időpontja és indoka;

 • az útvonal és az úti cél;

 • az érintett személyt kísérő személyek és a szállítóeszközben lévő személyek;

 • az alkalmazott szállítóeszköz;

 • a fuvarozott tárgyak;

 • az áru, a szállítóeszköz, a vállalkozás vagy a személy megtalálásának közelebbi körülményei


A kezelhető adatok teljes listáját a Rendelet 25
28. cikke tartalmazza.


Személyek jogai

A CIS rendszerben kezelt adatok védelmét szigorú szabályok biztosítják, az adatokat kizárólag vámügyi és mezőgazdasági szabályok megsértésének megelőzése, felderítése és üldözése érdekében lehet kezelni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csak olyan személyről vihető fel adat, akivel kapcsolatban alapos gyanú merül fel ezen szabályokat sértő tevékenység miatt. Az adatok minőségéért a tagállamok felelnek, az adatgyűjtés csak törvényes eszközökkel történhet. A rendszerben nem tárolható ún. különleges adat, azaz faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint bűnügyi személyes adat. Az adatokat csak a CIS céljainak eléréséhez szükséges ideig lehet megőrizni.
A CIS rendszer esetében az adatvédelem tárgyában megosztott hatáskör érvényesül. Ha a bevitt adat a közösségi jog hatálya alá tartozik, az adatvédelemmel kapcsolatos jogosultságok az uniós intézmények adatkezeléseinek felügyeletéért felelős Európai Adatvédelmi Biztost illetik, ha pedig bel- és igazságügyi együttműködés hatálya alá tartozó adatról van szó, akkor tagállami szinten a nemzeti adatvédelmi hatóság, központi szinten pedig egy Közös Ellenőrző Hatóság (JSA Customs) jár el. Az ezeken a területeken biztosítandó adatvédelem átfogó érvényesítése érdekében az egyes ellenőrzésekre külön-külön hatáskörrel rendelkező szervek uniós szinten ún. Közös Koordinációs Ellenőrző Hatóságot hoztak létre.
Az uniós és magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az egyes személyeknek joga van ahhoz, hogy  kérelem benyújtása esetén információt kapjon arról, hogy a CIS rendszerben milyen adatokat kezelnek róla a hibás adat kijavítását, helyesbítését kérje,  a jogellenesen kezelt adat törlését kérje,   bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz forduljon személyes adataihoz fűződő jogainak védelme és megsértésükből eredő károk megtérítése érdekében.


A kérelmeket a vámügyi, vagy mezőgazdasági hatósági eljárásban eljáró területi hatósághoz kell benyújtani. Ezeknek elérhetőségéről a http://www.nav.gov.hu/nav/nav_kapcsolat webcímen talál bővebb információt. További információkat kaphat az eljárásról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi elérhetőségein.


Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Levelezési cím: 1373 Budapest, Pf. 561.
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel: +36 (1) 428-5100
Fax: +36 (1) 428-5509
email:  nav_kozpont@nav.gov.hu
web:  http://nav.gov.hu


A kért tájékoztatás nyújtását a hatóság indokolt esetben megtagadhatja, de tájékoztatni köteles a kérelmezőt ennek tényéről és jogalapjáról. A hatóság döntésével szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet felülvizsgálatot kezdeményezni.Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
web: http://www.naih.hu 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz