Tájékoztató a Vízuminformációs rendszerről (VIS) - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Tájékoztató a Vízuminformációs rendszerről (VIS)

Nemzetközi ügyekhez kapcsolódó információk

A vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló 767/2008/EK sz-ú európai parlamenti és tanácsi rendeletével   (Rendelet) létrehozott VIS a rövid távú tartózkodást lehetővé tévő vízumokhoz kapcsolódó adatok cseréjét elősegítő informatikai rendszer. A rendszer tárolja az Európai Unió tagállamai és a közös vízumpolitikát alkalmazó társult országok által kiadott rövidtávú vízumokkal kapcsolatos adatokat, ezzel megkönnyítve a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumkérelmek és a vízumok meghosszabbításáról, visszavonásáról vagy törléséről szóló határozatok vizsgálatát, vízumokkal kapcsolatos csalás és visszaélések elleni küzdelmet, a vízumok ellenőrzését, valamint a vízumkérelmezők, illetve vízumbirtokosok ellenőrzését és azonosítását.

A VIS rendszerbe az adatokat a hozzáférésre engedéllyel rendelkező nemzeti hatóságok küldik be, és biztosítják, hogy a VIS felhasználására csak a feladataik ellátásához szükséges, megfelelő és arányos mértékben kerüljön sor. Továbbá biztosítaniuk kell azt is, hogy a VIS használata során a vízumkérelmezőket vagy a vízumbirtokosokat ne érje hátrányos megkülönböztetés, továbbá tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és sérthetetlenségüket.

A nemzeti hatóságok és az Europol konkrét esetekben hozzáférést kérhetnek a VIS-ben szereplő adatokhoz terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében. Az ilyen körülmények között megvalósuló konzultációk esetén követendő eljárást a Tanács 2008/633/IB határozata határozza meg.

A menekültügyi hatóságok is hozzáférnek az ujjlenyomatadatok alapján történő kereséshez a VIS-ben, de ez kizárólag a menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős EU-tagállam meghatározásának céljából, illetve egy kérelem elbírálásának céljából történhet. Amennyiben az adott személy ujjlenyomata nem használható fel, vagy az ujjlenyomattal végzett keresés eredménytelen, a keresést a fent felsorolt adatok alapján is elvégezhetik.


A VIS rendszerben kezelt adatok
Ha valaki egy EU tagállam vízumáért folyamodik, az eljárás során megadott adatait a nemzeti hatóságok megküldik a VIS rendszerbe. A kérelme elbírálásának meghatározott szakaszaiban a Rendeletben előírt adatokat továbbítják.

  • A Rendelet 9. cikke szerinti adatokat, amelyek a vízumkérelmek befogadása, rögzítése során kerülnek megküldésre

  • A Rendelet 10. cikke szerinti adatokat, amelyek a vízumkérelem pozitív elbírálását követően kerülnek megküldésre

  • A Rendelet 11. cikke szerinti adatokat, amelyek a vízumkérelem elbírálásának megszakítását követően kerülnek megküldésre

  • A Rendelet 12. cikke szerinti adatokat, amelyek a vízumkérelem elutasítását követően kerülnek megküldésre

  • A Rendelet 13. cikke szerinti adatokat, amelyek a vízum visszavonását követően kerülnek megküldésre

  • A Rendelet 14. cikke szerinti adatokat, amelyek a vízum meghosszabbítását követően kerülnek megküldésre


Összegezve a VIS rendszerbe kerülő adatok az elbíráló, eljáró hatóság és a vízumeljárás egyes részleteinek (pl.: dátum, vízumtípus, stb.) beazonosítását teszi lehetővé, valamint a kérelmező nevét, az utazás, tartózkodás célját, időtartamát, a kérelmező fényképét és ujjlenyomatait tartalmazzák.
Az adatokat a VIS-ben legfeljebb 5 évig tárolják, de ha az adatalany megszerzi bármely uniós tagállam állampolgárságát, azokat azonnal törlik.


Személyek jogai

A vízumeljárást lefolytató hatóságok kötelesek az érintett személyeket az eljárással kapcsolatos jogaikról, kötelességeikről tájékoztatni. Ezen tájékoztatásnak minimálisan ki kell terjednie az adatok feldolgozásáért felelős adatkezelő személyazonosságára és elérhetőségeire, a célra, amiért az adatok a VIS-ben feldolgozásra kerülnek, az adatkategóriákra, az adatok megőrzési idejére, az adatokhoz való hozzáférési jogosultságra, az adatok helyesbítésének és törlésének jogára.

Minden tagállamban a személyes adatok adott tagállam általi kezelésnek törvényességét a 95/46/EK irányelvvel összhangban a nemzeti adatvédelmi hatóság ellenőrzi, amely feladatot Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság lát el. Az irányító hatóság tevékenységeit az Európai Adatvédelmi Biztos ellenőrzi. A különböző szinteken biztosítandó adatvédelem átfogó érvényesítése érdekében az egyes ellenőrzésekre külön-külön hatáskörrel rendelkező szervek, ún. Közös Koordinációs Ellenőrző Hatóságot hoztak létre uniós szinten.

Az uniós és magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az egyes személyeknek joga van ahhoz, hogy

  • kérelem benyújtása esetén információt kapjanak arról, a VIS rendszerben milyen adatokat kezelnek róla

  • a hibás adat kijavítását, helyesbítését kérje

  • a jogellenesen kezelt adat törlését kérje

  • bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz forduljon személyes adataihoz fűződő jogainak védelme és megsértésükből eredő károk megtérítése érdekében


A kérelmeket a vízumeljárást lefolytató hatósághoz kell benyújtani. Ezeknek elérhetőségéről a http://www.kormany.hu/ webcímen, további eljárásról bővebb információk a Konzuli Szolgálat központi elérhetőségein találhatók.


Konzuli Szolgálat

Cím: 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.
Telefon: +36 (1) 458-1000 Fax: +36 (1) 201-7323
E-mail: konz@mfa.gov.hu


A kért tájékoztatás nyújtását a hatóság indokolt esetben megtagadhatja, de tájékoztatni köteles a kérelmezőt ennek tényéről és jogalapjáról.
A hatóság döntésével szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet felülvizsgálatot kezdeményezni.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
email: ugyfelszolgalat@naih.huMindezek mellett vagy helyett a jogellenes adatkezelés megállapítása és az ebből eredő károk megtérítése miatt az adatalany a vonatkozó jogszabályok szerint polgári bírósághoz is fordulhat.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz