A közérdekű adatigénylés szabályai - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

A közérdekű adatigénylés szabályai

Közérdekű adatok

A közérdekű adatok egyedi igénylésének
és teljesítésének szabályai

(9/2017. számú elnöki utasítás alapján)11. § (1) A Hatóság kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt a (2) bekezdésben meghatározott elérhetőségeken.

(2) A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:
Írásban:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím:  1363 Budapest, Pf.:9.

Elektronikusan: az
ugyfelszolgalat@naih.hu központi e-mail címen, illetve
a www.kimittud.atlatszo.hu adatigénylő portálon keresztül

Szóban, írásban  a Hatóság épületében munkaidőben (9:00-12:00, 13:00-16:00)

12. § (1) A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha
az adatigénylő a teljesítést szóban kérte,
az igényelt adat a Hatóság, vagy az Adatvédelmi Biztos Hivatala beszámolóiban, honlapján vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került;
az igényelt adat a Hatóság hatáskörére, eljárásaira, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető.

(2) Amennyiben a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat a Hatóság honlapján már közzétételre került, a válaszban meg kell jelölni a kért adatot tartalmazó nyilvános forrást. A közzététel azonban nem mentesíti a Hatóságot a válaszadási kötelezettség alól.

(3) Szóbeli egyedi, azonnali teljesítéssel nem teljesíthető adatigénylés esetén az átvevő munkatársnak írásba kell foglalnia azt.

(4) Az
ugyfelszolgalat@naih.hu címre érkező levelek érkeztetéséért felelős munkatárs köteles naponta ellenőrizni az ide érkezett adatigényléseket, majd érkeztetni, valamint az Elnöki Kabinetnek továbbítani.

(5) A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igényeket soron kívül kell érkeztetni, „Z” betűjel alatt kell iktatni.

14. § A
www.kimittud.atlatszo.hu adatigénylő portálon az adatigénylési felület rendszeres, napi követése a belső adatvédelmi felelős feladata.


A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
megismerése iránti igény vizsgálata


15. § (1) A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti adatigényléseket a Hatósághoz történő beérkezést és iktatást követően azonnal el kell juttatni a belső adatvédelmi felelősnek.

(2) A beiktatott adatigényt a belső adatvédelmi felelős haladéktalanul megvizsgálja, hogy az Infotv. 29. § (1a) és (1b) bekezdésben foglaltak fennállnak-e.

(3) A belső adatvédelmi felelős az (2) bekezdés szerinti vizsgálatot követően
szükség esetén az adatkör szerint érintett szervezeti egység bevonásával az adatigénylést megvizsgálja abból a szempontból, hogy az egyértelmű-e, és hogy az a Hatóság kezelésében lévő adatra vonatkozik-e.

(4) Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, az elnök a belső adatvédelmi felelős előkészítése alapján haladéktalanul felhívja az igénylőt az adatigénylés pontosítására. A pontosítás Hatósághoz történő beérkezéséig az adatigényléssel kapcsolatos eljárási határidők nyugszanak.

(5) Ha az igénylő az adatigénylés pontosítására irányuló felhívásra határidőben nem válaszol, az igénylést visszavontnak kell tekinteni. Erre az adatigénylőt a pontosítás elvégzésére vonatkozó felhívásban figyelmeztetni kell.Az adatigénylés teljesítése


16. § (1) A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, a Hatósághoz történő beérkezéstől számított legfeljebb 15 napon belül, közérthető és az adatigénylő által megjelölt módon kell eleget tenni.

(2) Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy annak teljesítése a Hatóság alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésére meghatározott határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatni kell.

17. § (1) Amennyiben az adatigénylés teljesítéséhez a Hatóság szakmai területének bevonása szükséges, úgy az illetékes szervezeti egység munkatársa összegyűjti, előkészíti az adatokat, melyeket haladéktalanul megküld a belső adatvédelmi felelősnek.

(2) A belső adatvédelmi felelős az (1) bekezdés szerinti adatok alapján elnöki aláírásra előkészíti az adatigénylésre adandó válasz tervezetét.

18. § (1) Ha az adatigénylő az adatokat betekintés útján kívánja megismerni, vagy a dokumentum-másolatokat személyesen kívánja átvenni, a belső adatvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot az adatigénylővel időpont egyeztetése céljából.

(2) Az adatok tanulmányozására az erre kijelölt helyiségben, megfelelő időt kell biztosítani. A bemutatott dokumentum tanulmányozása során az adatigénylő kérdéseire válaszolni kell. Az adatigénylő jogosult a bemutatásra került dokumentumokról jegyzetet készíteni.


Az adatigénylés megtagadása, tájékoztatás jogorvoslatról19. § (1) Azon adatigénylés teljesítését, mely olyan adatra vonatkozik, ami nincs a Hatóság kezelésében, el kell utasítani.

(2) Az adatigénylés megtagadásakor tájékoztatni kell az adatigénylőt arról, hogy tudomása szerint mely közfeladatot ellátó szerv kezeli az igényelt közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat.

20. § (1) Az igénylés teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a Hatóság levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, illetve, ha az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve, elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

(2) Az adatigénylés elutasítása esetén az adatigénylőt 15 napon belül tájékoztatni kell jogorvoslati lehetőségeiről: a közérdekű adatok iránti igény elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az igénylő a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat jogorvoslatért. Az eljárás soron kívüli és illetékmentes.


Az adatigényléshez kapcsolódó egyéb rendelkezések21. § (1) A belső adatvédelmi felelős javaslatot tehet a Hatóság elnöke részére a többször felmerült adatigénylésre adott válasz anonimizált formában történő közzétételére, vagy a Hatóság különös, valamint egyedi közzétételi listájának kiegészítésére.

(2) A belső adatvédelmi felelős nyilvántartást vezet
az Infotv. 30. § (3) bekezdés második fordulata alapján az elutasított közérdekű adatigényekről; valamint
a Hatósághoz beérkezett teljesített adatigénylésekről az Infotv. 29. § (1a) bekezdésében foglalt vizsgálat elvégzése céljából az adott év január 1-jétől december 31-éig .

(3) A belső adatvédelmi felelős a (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás alapján minden év január 31-éig gondoskodik az Infotv. 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 15. sora szerint az előző évben elutasított közérdekű adatigénylésekre vonatkozó statisztika elkészítéséről, valamint a statisztikai adatok közzétételéről. A statisztika elkészítését és közzétételét követően a nyilvántartás törlésre kerül.

(4) A (2) bekezdés b) pontja alapján vezetett nyilvántartás adatait a következő év első munkanapján törölni kell.

(5) A (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás tartalmazza:
az ügyirat iktatószámát;
az adatigénylés tárgyát;
az adatigénylés beérkezésének időpontját;
az adatigénylés elutasítására és az elutasítás okára vonatkozó adatot.

(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartás tartalmazza:
az ügyirat iktatószámát;
az adatigénylő nevét, elérhetőségét (postacím, e-mail);
az adatigénylés tárgyát; beérkezésének időpontját;
az adatigénylés teljesítésének időpontját.


Költségtérítésre vonatkozó rendelkezés22. § A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti adatigénylések teljesítéséért a Hatóság költségtérítést nem állapít meg.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtott közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárás során végzett adatkezeléshez


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz