2017 - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2017

Határozatok, közlemények, állásfoglalások > Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalások

Ügyszám

Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya

file

dátum

2017. december

NAIH-6245-2-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek egyes külföldi befektetések ellenőrzésével összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.12.22

NAIH-6249-2-2017-J

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2017.12.22

NAIH-6068-2-2017-J

A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.12.20

NAIH-6169-2-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatok és a bűnüldözési, bűnmegelőzési tevékenységet folytató szervek, valamint a pénzügyi intézmények közötti együttműködés rendjéről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.12.20

NAIH-6204-2-2017-J

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.12.20

NAIH-1755-4-2017-J

A Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat visszamutatásra

.pdf

2017.12.14

NAIH-6023-2-2017-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet és más kapcsolódó BM rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.12.14

NAIH-6049-2-2017-J

Az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2017.12.14

NAIH-6094-2-2017-J

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál történő végrehajtásáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.12.14

NAIH-5892-2-2017-J

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.12.07

NAIH-5957-2-2017-J

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.12.07

NAIH-5958-2-2017-J

Az egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel összefüggő és egyéb módosításáról rendelkező EMMI rendelet

.pdf

2017.12.07

2017. november

NAIH-5505-2-2017-J

Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.11.30

NAIH-5540-2-2017-J

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.30

NAIH-5541-2-2017-J

Az új polgári perrendtartásról és az ügyvédi tevékenységről szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendelet

.pdf

2017.11.30

NAIH-5542-2-2017-J

A polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő meghallgatásáról szóló IM rendelet

.pdf

2017.11.30

NAIH-5627-2-2017-J

A Magyarország Állandó NATO Képviseletén polgári veszélyhelyzeti tervezési szakdiplomata álláshely létesítéséről szóló kormányhatározat

.pdf

2017.11.30

NAIH-5629-2-2017-J

A NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottsággal történő kapcsolattartás, illetve a polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatok koordinálásának rendjéről szóló 2270/2005. (XII. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.11.30

NAIH-5631-2-2017-J

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.30

NAIH-5632-2-2017-J

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet és kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló NGM rendelet

.pdf

2017.11.30

NAIH-5658-2-2017-J

Az egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.11.30

NAIH-5701-2-2017-J

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.11.30

NAIH-5721-3-2017-J

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.11.30

NAIH-5249-4-2017-J

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól, valamint a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.29

NAIH-5571-2-2017-J

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 2011. évi CXII. törvény (Ltv.) törvénymódosítás kezdeményezésével kapcsolatos állásfoglalás

.pdf

2017.11.29

NAIH-5756-2-2017-J

Az állam által biztosított egyes kedvezmények és juttatások kedvezményezettjeinek megfelelő tájékoztatása érdekében szükséges módosításokról szóló törvény

.pdf

2017.11.29

NAIH-5763-2-2017-J

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló IM rendelet

.pdf

2017.11.29

NAIH-5765-2-2017-J

A díjfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról, valamint a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő költségek előlegezéséről, megfizetéséről és behajtásáról szóló IM rendelet

.pdf

2017.11.29

NAIH-5766-2-2017-J

A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló IM rendelet

.pdf

2017.11.29

NAIH-5767-2-2017-J

Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló IM rendelet

.pdf

2017.11.29

NAIH-5769-2-2017-J

A polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló IM rendelet

.pdf

2017.11.29

NAIH-5771-2-2017-J

A perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről szóló IM rendelet

.pdf

2017.11.29

NAIH-5772-2-2017-J

A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló IM rendelet

.pdf

2017.11.29

NAIH-5774-2-2017-J

Az ügyész, a perindításra feljogosított személy és az ügygondnok polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő részvétele miatt, valamint a bírósági szervezet érdekkörében elhárítható ok következtében felmerült perköltség kifizetéséről szóló IM rendelet

.pdf

2017.11.29

NAIH-5788-2-2017-J

A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.11.29

NAIH-5817-2-2017-J

A Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.11.29

NAIH-5818-2-2017-J

A Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.11.29

NAIH-5862-3-2017-J

A polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványkról szóló IM rendelet

.pdf

2017.11.29

NAIH-5863-2-2017-J

A polgári és közigazgatási bírósági eljárás anyagát rögzítő felvétel alkalmazásának részletes szabályairól szóló IM rendelet

.pdf

2017.11.29

NAIH-5550-2-2017-J

Az egységes Tudástár és az állami közfeladat-kataszter megvalósításával kapcsolatos kormányrendelet

.pdf

2017.11.14

NAIH-5295-2-2017-J

A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.13

NAIH-5296-2-2017-J

A bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtókról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.13

NAIH-5297-2-2017-J

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi …… törvénnyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.13

NAIH-5298-2-2017-J

Az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.13

NAIH-5337-2-2017-J

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.11.13

NAIH-5351-2-2017-J

Bercel Község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.11.13

NAIH-5531-2-2017-J

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendeletek

.pdf

2017.11.10

NAIH-5539-2-2017-J

A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.10

NAIH-5395-2-2017-J

A Kormányzati Adattrezorról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.09

NAIH-5398-2-2017-J

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.09

NAIH-5400-2-2017-J

A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.09

NAIH-5401-2-2017-J

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.09

NAIH-5402-2-2017-J

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.09

NAIH-5404-2-2017-J

A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének engedélyezéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.09

NAIH-5405-2-2017-J

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.09

NAIH-5406-2-2017-J

A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésésének eljárási szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.09

NAIH-5407-2-2017-J

A Kormányzati Rejtjelezett Gerinchálózat létrehozásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.11.09

NAIH-5408-2-2017-J

A helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.09

NAIH-5409-2-2017-J

A hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.09

NAIH-5410-2-2017-J

Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.09

NAIH-5411-2-2017-J

Az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.09

NAIH-5412-2-2017-J

A Kaposvári Egyetem humánegészségügyi szolgáltatási feladatainak átadásáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.09

NAIH-5421-2-2017-J

A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.11.09

NAIH-5422-2-2017-J

A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet, a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet, valamint a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.09

NAIH-5423-2-2017-J

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.11.09

NAIH-2660-6-2017-J

A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló kormányrendelet visszamutatásra

.pdf

2017.11.03

NAIH-5267-2-2017-J

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.11.03

2017. október

NAIH-3383-7-2017-J

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény információs alapjogi szabályozásáról szóló törvény

.pdf

2017.10.30

NAIH-5256-2-2017-J

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.10.30

NAIH-5336-2-2017-J

Az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.10.30

NAIH-5197-2-2017-J

Az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.10.26

NAIH-5229-2-2017-J

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.10.26

NAIH-5235-2-2017-J

A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.10.26

NAIH-5248-2-2017-J

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendelet

.pdf

2017.10.26

NAIH-5249-2-2017-J

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.10.26

NAIH-5266-2-2017-J

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól szóló IM rendelet

.pdf

2017.10.26

NAIH-5149-2-2017-J

Az atomenergiával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.10.24

NAIH-5190-2-2017-J

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.10.24

NAIH-5199-2-2017-J

Az üzleti titok és védett ismeret védelméről szóló törvény

.pdf

2017.10.24

NAIH-5093-2-2017-J

A Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről szóló kormányhatározat

.pdf

2017.10.19

NAIH-5094-2-2017-J

A Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásával és működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.10.19

NAIH-5171-2-2017-J

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól, továbbá az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.10.18

NAIH-5026-2-2017-J

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.10.13

NAIH-5053-2-2017-J

Az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.10.13

NAIH-5088-2-2017-J

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.10.13

NAIH-5090-2-2017-J

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvény, valamint az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.10.13

NAIH-5091-2-2017-J

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló törvény

.pdf

2017.10.13

NAIH-5111-2-2017-J

A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek részeként megvalósuló, keringési betegségek megelőzését célzó komplex programról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.10.13

NAIH-5122-2-2017-J

A Kisbér város területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.10.13

NAIH-4958-2-2017-J

A 2019-ben Magyarországon megrendezésre kerülő Nemzetközi Biológiai és Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpia megvalósításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.10.11

NAIH-4967-2-2017-J

Az adatkezelési rendelkezéseket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.10.11

NAIH-4978-2-2017-J

A közúti járműkezelők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.10.11

NAIH-4898-2-2017-J

Az egyes belügyminiszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.10.04

NAIH-244-18-2017-J

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló T/17313. számú törvényjavaslat

.pdf

2017.10.02

2017. szeptember

NAIH-2660-4-2017-J

A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.09.30

NAIH-4711-2-2017-J

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.09.30

NAIH-4712-2-2017-J

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához kapcsolódó belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.09.30

NAIH-4713-2-2017-J

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.09.30

NAIH-4741-2-2017-J

Az egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.09.30

NAIH-4743-2-2017-J

Az egyes atomenergetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2017.09.30

NAIH-4871-2-2017-J

A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.09.30

NAIH-4872-2-2017-J

A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.09.30

NAIH-244-15-2017-J

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.09.25

NAIH-244-14-2017-J

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.09.21

NAIH-4771-2-2017-J

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvénnyel összefüggő egyes közlekedési és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.09.20

NAIH-4733-2-2017-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátására jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állományának ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.09.19

NAIH-4677-2-2017-J

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló T/17313. számú törvényjavaslat

.pdf

2017.09.18

NAIH-4736-2-2017-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.09.18

NAIH-4594-2-2017-J

Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.09.15

NAIH-4612-2-2017-J

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.09.15

NAIH-4252-3-2017-J

Az adózás rendjének újraszabályozásáról szóló törvény

.pdf

2017.09.14

NAIH-4472-2-2017-J

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.09.14

NAIH-4473-2-2017-J

Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.09.14

NAIH-4484-2-2017-J

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény

.pdf

2017.09.14

NAIH-4566-2-2017-J

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.09.14

NAIH-4591-2-2017-J

A Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról, valamint kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló kormányhatározat

.pdf

2017.09.14

NAIH-4592-2-2017-J

A Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról, valamint kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.09.14

NAIH-4557-2-2017-2

A Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló Megállapodás

.pdf

2017.09.12

NAIH-244-13-2017-J

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.09.11

NAIH-4543-2-2017-J

A 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosított jogharmonizációs javaslata

.pdf

2017.09.11

NAIH-4387-2-2017-J

A játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló NGM rendelet

.pdf

2017.09.06

NAIH-4388-2-2017-J

Az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző, valamint a könyvviteli (könyvelői) adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, vállalkozási jogviszony alapján végző szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló NGM rendelet

.pdf

2017.09.06

NAIH-4389-2-2017-J

A nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő és az árukereskedő szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló NGM rendelet

.pdf

2017.09.06

NAIH-4485-2-2017-J

A magyar digitális kereskedők támogatásának jelenlegi és jövőbeli lehetséges formáiról szóló jelentés

.pdf

2017.09.06

NAIH-4252-2-2017-J

Az adózás rendjének újraszabályozásáról szóló törvény

.pdf

2017.09.05

NAIH-4381-2-2017-J

A Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról, valamint kihirdetéséről szóló kormányhatározat

.pdf

2017.09.05

NAIH-4382-2-2017-J

A Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról, valamint kihirdetéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.09.05

NAIH-4390-2-2017-J

A 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.09.05

NAIH-4430-2-2017-J

A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 69/2014. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.09.05

2017. augusztus

NAIH-3140-11-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek a titkos információgyűjtéssel, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.08.31

NAIH-4079-2-2017-J

A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.08.31

NAIH-4136-2-2017-J

Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.08.31

NAIH-4199-2-2017-J

Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.08.31

NAIH-4242-2-2017-J

A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.08.31

NAIH-4386-2-2017-J

A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló ENSZ-EGB Egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség Jegyzőkönyv 6. cikk 2 (c) bekezdés szerinti "Ivóvízhez való hozzáférés" célterülethez elvégzett felmérésről szóló Jelentés

.pdf

2017.08.31

NAIH-4380-2-2017-J

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.08.28

NAIH-3888-2-2017-J

Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény

.pdf

2017.08.22

NAIH-3943-2-2017-J

Az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.08.21

NAIH-4049-2-2017-J

A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.08.21

NAIH-4051-2-2017-J

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.08.21

NAIH-4052-2-2017-J

A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.08.21

NAIH-4053-2-2017-J

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram támogatásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.08.21

NAIH-4078-2-2017-J

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.08.21

NAIH-3825-2-2017-J

Az egyes belügyi feladatokat érintő és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.08.03

NAIH-3944-2-2017-J

A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM-ESzCsM együttes rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.08.03

NAIH-3889-2-2017-J

A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.08.02

NAIH-3903-2-2017-J

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.08.02

NAIH-3942-2-2017-J

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény és más pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.08.02

2017. július

NAIH-3383-5-2017-J

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló MNB rendelet

.pdf

2017.07.25

NAIH-3370-2-2017-J

A 2018. évre szóló Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) elsődleges adatforrásait és az Stt. 29. § szerinti rendeleti szabályozást igénylő egyéb statisztikai adatátvételeit tartalmazó előzetes tervezete

.pdf

2017.07.24

NAIH-3581-2-2017-J

A nyugdíj juttatásokra vonatkozó adatkezelési szabályok felülvizsgálata

.pdf

2017.07.24

NAIH-3643-2-2017-J

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló MNB rendelet

.pdf

2017.07.24

NAIH-3640-2-2017-J

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és a kisajátításáról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.07.21

NAIH-3140-7-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek a titkos információgyűjtéssel, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.07.20

NAIH-3383-4-2017-J

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.07.20

NAIH-3563-2-2017-J

Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendelet

.pdf

2017.07.19

NAIH-3583-2-2017-J

Az egyes miniszteri rendeleteknek a rendészeti szakközépiskolák szakgimnáziumokká válásával kapcsolatos módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.07.19

NAIH-3638-2-2017-J

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.07.17

NAIH-3639-2-2017-J

A civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.07.17

NAIH-3140-6-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek a titkos információgyűjtéssel, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.07.14

NAIH-2581-4-2017-J

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15428 számú törvényjavaslat

.pdf

2017.07.10

NAIH-3496-2-2017-J

Az adóhatóság végrehajtási feladatainak ellátásával kapcsolatos koncepcionális kérdésekről szóló NGM rendelet

.pdf

2017.07.07

NAIH-3140-3-2017-J

A nemzetbiztonsági célból végzett, külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtés

.pdf

2017.07.06

NAIH-3140-4-2017-J

A nemzetbiztonsági célból végzett, külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtés

.pdf

2017.07.06

NAIH-3446-2-2017-J

A betegbiztonsági és közegészségügyi szempontból legveszélyesebb kórokozók kimutatását végző biztonsági laboratóriumok európai diagnosztikai-kutatási infrastruktúrájában (ERINHA) való bekapcsolásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.07.04

NAIH-3453-2-2017-J

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.07.04

2017. június

NAIH-3301-2-2017-J

A Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégia nyomon követési rendszeréről

.pdf

2017.06.29

NAIH-3309-2-2017-J

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.06.29

NAIH-3381-2-2017-J

A jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.06.29

NAIH-3383-2-2017-J

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításának kezdeményezése

.pdf

2017.06.29

NAIH-3398-2-2017-J

A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.06.29

NAIH-3416-2-2017-J

A Nemzeti Népegészségügyi Stratégia kapcsán kidolgozott szakpolitikai program megvalósításához kedvezmény biztosításáról a munkavállalók és munkáltatók részére a szervezett célzott szűrővizsgálatokon való részvétel támogatása érdekében hozott kormányhatározat

.pdf

2017.06.29

NAIH-3141-2-2017-J

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó rendeletek, valamint egyéb gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.06.23

NAIH-3227-2-2017-J

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.06.23

NAIH-3295-2-2017-J

A Csenger város külterületén fekvő Csenger 0149/41 helyrajzi számú ingatlan beruházási célterületté nyilvánításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.06.23

NAIH-3297-2-2017-J

A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.06.23

NAIH-3300-2-2017-J

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.06.23

NAIH-3310-2-2017-J

A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvény

.pdf

2017.06.23

NAIH-3311-2-2017-J

A költségmentesség és a költségfejlesztési jog bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló törvény

.pdf

2017.06.23

NAIH-3344-2-2017-J

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.06.23

NAIH-3057-2-2017-J

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.06.19

NAIH-2940-2-2017-J

A Kübekháza-Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar-szerb országhatár közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.06.07

NAIH-2986-2-2017-J

Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.06.07

NAIH-2975-2-2017-J

Az egyes miniszteri rendeleteknek a Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásaival összefüggő módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.06.06

2017. május

NAIH-2869-2-2017-J

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.05.31

NAIH-2864-2-2017-J

A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.05.26

NAIH-2657-2-2017-J

A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.23

NAIH-2790-2-2017-J

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a büntetés-végrehajtási szervezet 2016. évi ellátási tevékenységéről szóló jelentés

.pdf

2017.05.23

NAIH-2633-2-2017-J

Az egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték szervezéshez kapcsolódó pénzforgalmi blokkolással összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.05.17

NAIH-2639-2-2017-J

A nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés engedélyezésének és ellenőrzésének nemzetközi szabályozása

.pdf

2017.05.17

NAIH-2660-2-2017-J

A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.17

NAIH-2674-2-2017-J

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.17

NAIH-2675-2-2017-J

A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.05.17

NAIH-244-4-2017-J

Az uniós adatvédelmi reform alkalmazásához szükséges jogszabály-módosítások előkészítése - új általános adatvédelmi rendelet - Infotv. módosítása

.pdf

2017.05.11

NAIH-2579-2-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.11

NAIH-2580-2-2017-J

A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2017.05.11

NAIH-2608-2-2017-J

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.05.11

NAIH-2621-2-2017-J

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló NGM rendelet

.pdf

2017.05.11

NAIH-2581-2-2017-J

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15428 számú törvényjavaslat

.pdf

2017.05.10

NAIH-2590-2-2017-J

Az egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.05.10

NAIH-2494-2-2017-J

Az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépése miatti miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.05.08

NAIH-2526-2-2017-J

A Mihalicza-ösztöndíjhoz szükséges forrás biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.05.08

NAIH-2527-2-2017-J

A felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolók támogatása a mesterképzés (MSc végzettség és szakképzettség) megszerzésében, "Michalicza" ösztöndíj bevezetéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.08

NAIH-2529-2-2017-J

Az egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.08

NAIH-2534-2-2017-J

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.05.08

NAIH-1908-3-2017-J

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló T/15063 számú törvényjavaslat

.pdf

2017.05.04

NAIH-2276-2-2017-J

Az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2017.05.03

NAIH-2289-2-2017-J

A börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről szóló IM rendelet

.pdf

2017.05.03

NAIH-2336-2-2017-J

A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.05.03

NAIH-2433-2-2017-J

Az R76 gyorsút M7 autópálya Holládi csomópont és Fenékpuszta közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.03

NAIH-2438-2-2017-J

A "Building Hope for Tomorrow - Scholarship Programme for Christian Young People" ösztöndíjprogramról és egyes kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.03

NAIH-2448-2-2017-J

A PET eljárással végzett ellátások központi várólistájának működési rendjéről szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.05.03

NAIH-2452-2-2017-J

Az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépése miatt a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet módosítása

.pdf

2017.05.03

NAIH-2453-2-2017-J

Az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépése miatt az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.05.03

2017. április

NAIH-2382-2-2017-J

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.04.26

NAIH-2253-2-2017-J

A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2017.04.25

NAIH-2292-2-2017-J

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat kiegészítése a foglalkoztatottak tájékoztatására vonatkozó szabályokkal

.pdf

2017.04.25

NAIH-2293-2-2017-J

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény - Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat kiegészítése a foglalkoztatottak tájékoztatására vonatkozó szabályokkal

.pdf

2017.04.25

NAIH-2332-2-2017-J

Az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról szóló 33/2014. (IV. 24.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.04.24

NAIH-2342-2-2017-J

A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.04.24

NAIH-2379-2-2017-J

A 2. számú, Budapest - Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza nyomvonalának kijelöléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.04.24

NAIH-2311-2-2017-J

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló T/14967. számú törvényjavaslat

.pdf

2017.04.19

NAIH-2148-2-2017-J

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.04.13

NAIH-2151-2-2017-J

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.04.13

NAIH-2154-2-2017-J

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.04.13

NAIH-2159-2-2017-J

A büntetőeljárásban alkalmazható hirdetmény útján történő kézbesítés szabályairól szóló IM rendelet

.pdf

2017.04.13

NAIH-2161-2-2017-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról szóló 38/2016. (IX. 29.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.04.13

NAIH-2236-2-2017-J

A védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek adatkezeléséről, valamint a honvédelmet és a Magyar Honvédséget érintő egyes igazgatási és hatósági tevékenységekről szóló törvény

.pdf

2017.04.13

NAIH-2255-2-2017-J

A rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és beszerzések speciális szabályairól szóló Korm. rendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.04.13

NAIH-2257-2-2017-J

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény szerinti módosítással érintett egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.04.13

NAIH-2259-2-2017-J

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény szerinti módosítással érintett egyes BM rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.04.13

NAIH-2263-2-2017-J

A Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény

.pdf

2017.04.13

NAIH-1991-2-2017-J

Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény

.pdf

2017.04.10

NAIH-1998-2-2017-J

A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.04.10

NAIH-2060-2-2017-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.04.10

NAIH-2068-2-2017-J

Az egyes köznevelési szakmai testületekről szóló kormányhatározat

.pdf

2017.04.10

NAIH-2073-2-2017-J

Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.04.10

NAIH-2110-2-2017-J

Az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.04.10

NAIH-2158-2-2017-J

A Belügyminisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adat megismerésére vonatkozó szabályzatának kiadásáról szóló BM utasítás

.pdf

2017.04.10

NAIH-2077-2-2017-J

A védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek adatkezeléséről, valamint a honvédelmet és a Magyar Honvédséget érintő egyes igazgatási és hatósági tevékenységekről szóló törvény

.pdf

2017.04.07

2017. március

NAIH-1908-2-2017-J

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséhez és megakadályozásához kapcsolódó törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1910-2-2017-J

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1922-2-2017-J

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1923-2-2017-J

Az egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1986-2-2017-J

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1988-2-2017-J

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1998-2-2017-J

A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1617-2-2017-J

A titkos információgyűjtés szabályainak új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jog követelésének kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.03.28

NAIH-1690-4-2017-J

A magánnyomozásról szóló törvény

.pdf

2017.03.28

NAIH-1755-2-2017-J

A Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.03.28

NAIH-1757-2-2017-J

A Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.03.28

NAIH-1769-2-2017-J

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.03.28

NAIH-1848-2-2017-J

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet, valamint az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.28

NAIH-1871-2-2017-J

A Nádudvari Élelmiszer Korlátolt Felelősségű Társaság feldolgozóipari beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.28

NAIH-1872-2-2017-J

Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.28

NAIH-1690-2-2017-J

A magánnyomozásról szóló törvény

.pdf

2017.03.21

NAIH-1557-2-2017-J

Az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2017.03.17

NAIH-1665-2-2017-J

Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.03.17

NAIH-1713-2-2017-J

A Magyar Pszichológus Kamaráról szóló törvény

.pdf

2017.03.16

NAIH-1312-2-2017-J

A Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégiáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.03.09

NAIH-1573-2-2017-J

A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.09

NAIH-1377-2-2017-J

Az atomenergia 2015. évi hazai alkalmazásának biztonságáról készített jelentés

.pdf

2017.03.08

NAIH-1571-2-2017-J

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.08

NAIH-1586-2-2017-J

A határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.08

NAIH-1587-2-2017-J

A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.03.08

NAIH-1392-2-2017-J

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.02

NAIH-1396-2-2017-J

A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.03.02

NAIH-1465-2-2017-J

Az igazságügyi szakértők működéséről, javadalmazásáról és díjazásáról szóló Kormányjelentés

.pdf

2017.03.02

2017. február

NAIH-1169-2-2017-J

A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló BM rendelet

.pdf

2017.02.27

NAIH-1242-2-2017-J

A Nemzeti Korrupcióellenes Programmal összefüggő intézkedések 2017-2018. évre vonatkozó terve elfogadásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.02.27

NAIH-1301-2-2017-J

A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.02.27

NAIH-1304-2-2017-J

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.27

NAIH-1305-2-2017-J

A Dunaföldváron megvalósuló papíripari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.27

NAIH-1307-2-2017-J

A Dunaföldvár város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.02.27

NAIH-1012-2-2017-J

Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.02.22

NAIH-1013-2-2017-J

Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.02.22

NAIH-1011-2-2017-J

Az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.21

NAIH-1024-2-2017-J

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.02.21

NAIH-1138-2-2017-J

Az 1460/2015. (VII. 8.) Korm. határozat 10. pontjának megvalósítását szolgáló mobiltelefonos alkalmazás témakörei és azok szöveges leírása című dokumentum

.pdf

2017.02.21

NAIH-1161-2-2017-J

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.02.21

NAIH-1090-2-2017-J

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.13

NAIH-856-2-2017-J

A 2017/2018. tanév rendjéről szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.02.08

NAIH-973-2-2017-J

Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. mellékletének, 2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadásra került módosításának kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.02.08

NAIH-906-2-2017-J

Az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet-tervezet (ePR-tervezet)

.pdf

2017.02.06

NAIH-571-2-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló kormányrendelettel kapcsolatos jogalkotási kezdeményezés - Honvédelmi Minisztérium

.pdf

2017.02.03

NAIH-571-3-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló kormányrendelettel kapcsolatos jogalkotási kezdeményezés - Miniszterelnökség

.pdf

2017.02.03

NAIH-571-4-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló kormányrendelettel kapcsolatos jogalkotási kezdeményezés - Igazságügyi Minisztérium

.pdf

2017.02.03

NAIH-571-5-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló kormányrendelettel kapcsolatos jogalkotási kezdeményezés - Belügyminisztérium

.pdf

2017.02.03

NAIH-839-2-2017-J

A Fertőszentmiklóson megvalósuló üvegipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.03

NAIH-848-2-2017-J

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.02.03

NAIH-893-2-2017-J

A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.02.03

NAIH-894-2-2017-J

A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.03

2017. január

NAIH-752-2-2017-J

Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.01.27

NAIH-378-2-2017-J

A Magyarország és a Portugál Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.25

NAIH-379-2-2017-J

A Magyarország és a Portugál Köztársaság között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.25

NAIH-381-2-2017-J

A Magyarország és a Finn Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.25

NAIH-383-2-2017-J

A Magyarország és a Finn Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.25

NAIH-413-2-2017-J

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.23

NAIH-415-2-2017-J

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.23

NAIH-471-2-2017-J

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.01.23

NAIH-473-2-2017-J

Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.01.23

NAIH-498-2-2017-J

Az egységes államigazgatási telefonos és elektronikus ügyfélszolgálat létrehozásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.23

NAIH-511-2-2017-J

A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program és Digitális Jólét Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.23

NAIH-560-2-2017-J

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Budapest II. kerület, Labanc utca 57. szám alatti objektumba történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.23

NAIH-671-2-2017-J

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény preambulumának, valamint a 37. § (1) bekezdésének módosításával kapcsolatos állásfoglalás

.pdf

2017.01.23

NAIH-308-2-2017-J

Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar – Szlovák Közös Bizottsága által, a magyar-szlovák államhatáron 2011-2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkákról szóló Zárójelentés, valamint a „Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX. határszakaszról – 2016” című határokmány jóváhagyásáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.01.16

NAIH-451-2017-J

Az egyes légiközlekedéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.01.16

NAIH-453-2017-J

A pilóta nélküli légijárművekről szóló NFM rendelet

.pdf

2017.01.16

NAIH-454-2017-J

A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2017.01.16

NAIH-455-2017-J

A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosításáról

.pdf

2017.01.16

NAIH-199-2-2017-J

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló kormányhatározat és törvény

.pdf

2017.01.10

NAIH-244-2-2017-J

Az uniós adatvédelmi reform alkalmazásához szükséges jogszabály-módosítások előkészítése - új általános adatvédelmi rendelet - Infotv. módosítása - munkacsoport létrehozása

.pdf

2017.01.10

NAIH-255-2-2017-J

Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.10

NAIH-58-2-2017-J

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.01.06

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz