(2024.03.01. állapot, a függőben lévő végrehajtási rendeletek miatt változhat, amely esetén a lenti tájékoztatás módosításra kerül)

Az adatkormányzási rendelet 10. cikke szerinti szolgáltatás nyújtását tervező adatközvetítő szolgáltató csak akkor folytathatja ezen tevékenységét, ha a tevékenység megkezdését megelőzően nyilvántartásba vétel iránti kérelmet terjeszt elő a Hatóság felé. Az adatkormányzási rendelet  12. cikk a) pontja alapján adatközvetítő szolgáltatás kizárólag más tevékenységet nem végző, önálló jogi személyen keresztül nyújtható.

A nyilvántartásba vétel önmagában nem jogosítja fel az adatközvetítő szolgáltatót „az Unióban elismert adatközvetítő szolgáltató” cím és logó használatára, ahhoz a nyilvántartásba vételt követően megfelelőségi bizonyítvány megszerzése is szükséges külön hatósági eljárásban.

Az Ákr-nek (https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00) megfelelő formájú és tartalmú kérelem az elektronikus ügyintézésre kötelezett jogi személyek esetén a Hatóság honlapján külön erre szolgáló online bejelentő felület elkészültét megelőzően ePapíron nyújtható be cégkapun keresztül („Egyéb (NAIH)” sablon a „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásai” alatt a https://epapir.gov.hu/ felületen).

Az adatközvetítő szolgáltató által előterjesztett nyilvántartásba vételi kérelemnek az Ákr-ben megjelölt információkon felül (ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatok és elérhetőség) legalább az alábbiakat kell tartalmaznia az adatkormányzási rendelet 11. cikk (6) bekezdése alapján:

a) az adatközvetítő szolgáltató neve;

b) az adatközvetítő szolgáltató jogállása, cégformája, tulajdonosi szerkezete, releváns leányvállalatai és – amennyiben az adatközvetítő szolgáltató cégnyilvántartásban vagy egyéb hasonló nemzeti nyilvános nyilvántartásban szerepel – a cégjegyzékszáma;

c) az adatközvetítő szolgáltató tevékenységi központjának címe az Unióban, ha van ilyen, és adott esetben egy másik tagállamban található másodlagos fióktelepének vagy a jogi képviselőnek a címe;

d) egy olyan nyilvános weboldal, amelyen teljes és naprakész információk találhatók az adatközvetítő szolgáltatóval és a tevékenységekkel kapcsolatban, és amely tartalmazza legalább az a), b), c) és f) pontban említett információkat;

e) az adatközvetítő szolgáltató kapcsolattartói és elérhetőségei;

f) az adatközvetítő szolgáltató által nyújtani tervezett adatközvetítő szolgáltatás leírása, és az adatkormányzási rendelet 10. cikkben felsorolt azon kategóriák megjelölése, amelyekbe ezen adatközvetítő szolgáltatás tartozik;

g) a tevékenység megkezdésének becsült időpontja, amennyiben eltér a bejelentés időpontjától.

A Hatóság a fenti kérelmet a cégjegyzés és a kérelemben megjelölt weboldal adataival összevetve bírálja el. Amennyiben a kérelem hiányos, akkor egy alkalommal az Ákr. szerint a hiányok pótlására hívja fel végzésben a kérelmezőt.

A Hatóság a fenti kérelemről 7 napon belül dönt az Ákr. szerinti határozatban. Az adatkormányzási rendelet 11. cikk (8) bekezdése alapján az ügyintézési határidő csak a helyes és hiánytalan kérelem beérkezésétől számítandó.

(Az eljárásért miniszteri rendeletben meghatározott mértékű eljárási díjat kell fizetni. Ezen miniszteri rendelet jelenleg még nem került kibocsátásra, emiatt jelenleg az eljárás díjmentes.)

A Hatóság által nyilvántartásba vett adatközvetítő szolgáltató a bejelentett adatok bármely változását a változás bekövetkezésétől számított 14 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak. A változás-bejelentésre irányuló eljárásra a nyilvántartásba vételre irányuló eljárásra irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A Hatóság által nyilvántartásba vett, a tevékenységét beszüntető adatközvetítő szolgáltató a tevékenysége beszüntetésének napját követő 15 napon belül a Hatóságnak bejelenti, amely bejelentést követően a Hatóság az adatközvetítő szolgáltatót a nyilvántartásból törli.

A Hatóság a fenti bejelentésekről, változás-bejelentésekről, illetve törlésekről az adatkormányzási rendeletben meghatározottak szerint az Európai Bizottságot haladéktalanul értesíti (a Kormány rendeletében később meghatározott módon).