Általános információk a vízumpolitikáról:

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy_hu?etrans=hu

Általános információk a vízuminformációs rendszerről:

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-information-system_hu?etrans=hu

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0767-20220803

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 810/2009/EK RENDELETE (2009. július 13.) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0810-20200202

A TANÁCS 2008/633/IB HATÁROZATA (2008. június 23.) a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008D0633-20190611

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018/1806/EK rendelete (2018. november 14.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R1806-20230515

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/1370 RENDELETE (2017. július 4.) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1370

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS(EU) 2021/1134 RENDELETE (2021. július 7.) a Vízuminformációs Rendszer megreformálásának céljából a 767/2008/EK, a 810/2009/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1860, az (EU) 2018/1861, az (EU) 2019/817 és az (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1134