A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Európai Parlamenti és a Tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 37. cikk (7) bekezdése szerint az adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak az általa kijelölt adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét közzé kell tennie és erről tájékoztatnia kell az illetékes felügyeleti hatóságot.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)  25/L. § (4) bekezdése szerint az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó tájékoztatja a Hatóságot az adatvédelmi tisztviselő nevéről, postai és elektronikus levélcíméről, ezen adatok változásáról, valamint ezen adatokat nyilvánosságra hozza.


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatkezelők, illetve adatfeldolgozók számára
külön erre a célra létrehozott elektronikus felületen teszi lehetővé az adatvédelmi tisztviselő, illetve tisztviselők bejelentését.
Az adott adatkezelő/adatfeldolgozó tekintetében az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó bejelentést a Hatóság akkor tekinti megtettnek, ha az adatvédelmi tisztviselő a bejelentésben közölt e-mail címére küldött értesítés alapján az adatokat 15 napon belül jóváhagyja.

Kitöltési útmutató az adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszerhez:

 

Instructional guide for DPO notification:

 

A Hatóság az Infotv. 70/B. § (1) és (2) bekezdése alapján az érintettek és az adatkezelők tájékozódásának elősegítése érdekében közzéteszi a Hatóság részére bejelentett adatvédelmi tisztviselő

  • nevét,

  • postai és elektronikus levélcímét,

  • által képviselt adatkezelő vagy adatfeldolgozó megnevezését.

A felsorolt adatok közérdekből nyilvános adatok.

Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő a bejelentést nem hagyja jóvá, vagy 15 napon belül nem erősíti meg a bejelentést, a Hatóság a bejelentést meg nem tettnek tekinti és az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó adatokat nem teszi közzé.

A rendszerben való bejelentéssel összefüggésben a személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató itt elérhető:Tájékoztató, hogy mely esetekben kell adatvédemi tisztviselőt kinevezni: