(2024.03.01. állapot, a függőben lévő végrehajtási rendeletek miatt változhat, amely esetén a lenti tájékoztatás módosításra kerül)

A Hatóság az adatközvetítő szolgáltató kérelmére hatósági bizonyítvánnyal (a továbbiakban: megfelelőségi bizonyítvány) igazolja, hogy a nyilvántartásba vett adatközvetítő szolgáltató az adatkormányzási rendelet 11. és 12. cikkében foglalt feltételeknek megfelel, azzal, hogy az e kérelemben – az Ákr-től (https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00) eltérően – a megfelelőségi bizonyítvány felhasználásának célját nem kell feltüntetni. A megfelelőségi bizonyítvány kézhezvételét követően az adatközvetítő szolgáltató használhatja „az Unióban elismert adatközvetítő szolgáltató” címet az írásbeli és szóbeli kommunikációjában, továbbá a Bizottság (EU) 2023/1622 végrehajtási rendelete szerinti közös logót (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1622&qid=1706706656294).

Az Ákr-nek megfelelő formájú és tartalmú kérelem az elektronikus ügyintézésre kötelezett jogi személyek esetén a Hatóság honlapján külön erre szolgáló online bejelentő felület elkészültét megelőzően ePapíron nyújtható be cégkapun keresztül („Egyéb (NAIH)” sablon a „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásai” alatt a https://epapir.gov.hu/ felületen).

A kérelemnek az Ákr-ben megjelölt információkon felül (ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatok és elérhetőség) legalább a az adatkormányzási rendelet 11. és 12. cikkében foglalt feltételeknek történő megfelelést igazoló adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia.

A hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően a Hatóság az Ákr. szerinti kérelmes eljárás keretében ellenőrzi az adatkormányzási rendelet 11. és 12. cikkében foglalt feltételeknek történő megfelelést, szükség szerint további nyilatkozatokat és bizonyítékokat kérhet a kérelmezőtől, amennyiben a kérelemhez csatolt iratok alapján ezen kérdés nem ítélhető meg.

Az eljárás lefolytatása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott eseteken kívül a Hatóság felfüggesztheti az általa folytatott hatósági eljárást, ha

a) annak során olyan kérdés merül fel, amelynek eldöntése más szerv vagy személy hatáskörébe tartozik, vagy

b) a Hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más döntése, illetve eljárása nélkül az adott ügy megalapozottan nem dönthető el.

A megfelelőségi bizonyítvány kiállítására vonatkozó eljárásban az ügyintézési határidő 150 nap.

(Az eljárásért miniszteri rendeletben meghatározott mértékű eljárási díjat kell fizetni. Ezen miniszteri rendelet jelenleg még nem került kibocsátásra, emiatt jelenleg az eljárás díjmentes.)