(2024.03.01. állapot, a függőben lévő végrehajtási rendeletek miatt változhat, amely esetén a lenti tájékoztatás módosításra kerül)

A Hatóság az adatkormányzási rendelet III. fejezetében meghatározott követelmények ellenőrzésére kérelemre az Ákr. (https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00) szerint hatósági eljárást indít, vagy bármikor hivatalból hatósági eljárást indíthat.

Az Ákr-nek megfelelő formájú és tartalmú kérelem az elektronikus ügyintézésre kötelezett jogi személyek esetén a Hatóság honlapján külön erre szolgáló online bejelentő felület elkészültét megelőzően ePapíron nyújtható be cégkapun keresztül („Egyéb (NAIH)” sablon a „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásai” alatt a https://epapir.gov.hu/ felületen).

Az Ákr-ben megjelölt információkon felül (ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatok és elérhetőség) az adatközvetítő szolgáltatók felügyeletére irányuló eljárás iránti kérelemnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia az Infotv. 64/F. § (2) bekezdése alapján:

a) a feltételezett jogsértés megjelölését,

b) a feltételezett jogsértést megvalósító konkrét magatartás vagy állapot leírását,

c) a feltételezett jogsértést megvalósító adatközvetítő szolgáltató azonosításához szükséges, a kérelmező rendelkezésére álló adatokat,

d) a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos állításokat alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, továbbá

e) a megjelölt jogsértés orvoslása iránti döntésre vonatkozó határozott kérelmet.

Az adatközvetítő szolgáltatók felügyeletére irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 150 nap, amely határidőbe nem számít bele a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Ha a Hatóság arra a megállapításra jut, hogy az eljárás megszüntetésére nincs szükség, és nem állapítható meg az sem, hogy az ellenőrzött adatközvetítő szolgáltató magatartása nem jogsértő, a Hatóság megküldi az ellenőrzött adatközvetítő szolgáltató részére az ügyre vonatkozó előzetes álláspontját, amely tartalmazza a megállapított tényállást, az azt alátámasztó bizonyítékokat, a tényállás értékelését, a döntés meghozatalához szükséges szempontok és következtetések lényegének, valamint az esetleges bírság kiszabása körében figyelembe venni kívánt szempontoknak az ismertetését. Az előzetes álláspontra vonatkozóan az ellenőrzött adatközvetítő szolgáltató 30 napon belül nyilatkozatot, észrevételt tehet.

A Hatóság jogsértés megállapítása esetén kötelezheti az adatközvetítő szolgáltatót a jogsértés észszerű határidőn belüli vagy – súlyos jogsértés esetén – azonnali hatállyal történő megszüntetésére, és megfelelő és arányos intézkedéseket hoz a megfelelés biztosítása céljából. A Hatóság szükség szerint:

a) bírságot szabhat ki, amelynek mértéke 100 000 Ft-tól 50 000 000 Ft-ig terjedhet;

b) az adatközvetítő szolgáltatás nyújtása megkezdésének addig az időponting való elhalasztására vagy az adatközvetítő szolgáltatás nyújtásának addig az időpontig való felfüggesztésére kötelezheti az adatközvetítő szolgáltatót, amikorra az adatközvetítő szolgáltatás feltételeinek a Hatóság kérésének megfelelően történő bármely módosítására sor kerül;

c) az adatközvetítő szolgáltatás nyújtásának megszüntetésére kötelezheti az adatközvetítő szolgáltatót abban az esetben, ha a súlyos vagy ismétlődő jogsértéseket az előzetes álláspont megküldése vagy figyelmeztetés ellenére sem orvosolták.

A Hatóság annak eldöntésében, hogy indokolt-e bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapítása során az eset összes körülményeit figyelembe veszi, így különösen a jogsértés súlyát – ideértve a jogsértő állapot fennállásának időtartamát –, valamint azt, hogy a jogsértővel szemben korábban az adatközvetítő szolgáltatók felügyeletére irányuló eljárásban állapítottak-e meg a tevékenységével kapcsolatos jogsértést.

A Hatóság elrendelheti határozatának – az adatközvetítő szolgáltató azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

Az adatkormányzási rendelet szerinti felügyeleti hatóságokkal a Hatóság – az adatkormányzási rendeletben meghatározottak szerint – együttműködik.

Jogsértés megállapítása esetén a Hatóság határozatának megtámadására nyitva álló keresetindítási határidő lejártáig, illetve közigazgatási per indítása esetén a bíróság jogerős határozatáig a vitatott adatkezeléssel érintett adatok nem törölhetők, illetve nem semmisíthetők meg.

Az adatközvetítő szolgáltatók felügyeletére irányuló eljárással kapcsolatos végrehajtás tekintetében az Infotv. 61. § (7)–(10) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.