Az Europol az Európai Unió bűnüldöző hatósága, amelynek fő feladata, hogy hozzájáruljon egy biztonságosabb Európa megteremtéséhez, elsősorban a bűnügyi információk cseréjének és elemzésének segítségével. Az Europol célja, hogy javítsa az európai bűnüldöző hatóságok eredményességét és együttműködését a nemzetközi bűnözés súlyos formái, a szervezett bűnözés és a terrorizmus megelőzésében és leküzdésében.

 Az Europol szorosan együttműködve végzi a tevékenységét az Európai Unió 27 tagállamának bűnügyi hatóságaival, csakúgy, mint az USA, Kanada, Ausztrália és Norvégia bűnüldöző szerveivel. Ennek eredményeképp az Europol évi 13.500 határokon átnyúló nyomozáshoz nyújt hathatós segítséget elsősorban az adatbegyűjtés, - elemzés, és -megosztás, valamint a koordináció eszközeivel.

 Az Europol eseti alapon részt vesz még a tagállamok területén tevékenykedő, ún. Közös Nyomozó Csoportok munkájában, ahol speciális eszközökkel és információkkal segíti a bűntények felderítését.

Az Europol munkáját ezen felül segíti még a tagállamok és partner országok által delegált, mintegy 145 összekötő tiszt is, akik az Europol székházában, Hágában tartanak fenn irodát, és a minél gyorsabb és hatékonyabb együttműködést, a személyes kapcsolatokat és a kölcsönös bizalom kiépítését segítik elő.

Az Europol tevékenysége

Az Europol 1999. július 1-jén kezdte meg teljes körű működését, azt követően, hogy a tagállamok ratifikálták az Europol-egyezményt. 2010. január 1-jén az ezen egyezmény helyébe lépő, az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló 2009. április 6.-i, 2009/371/IB számú tanácsi határozat (tanácsi határozat) elfogadása után, az Europol új jogi kerettel és kiterjesztett feladatkörrel rendelkező, teljes jogú uniós ügynökséggé vált.

Az Europol segíti az EU tagállamait a bűnüldözési tevékenységek során, például az alábbi területeken:

 • tiltott kábítószer-kereskedelem,
 • terrorizmus,
 • embercsempészet, emberkereskedelem és gyermekek szexuális kizsákmányolása,
 • iparjogvédelmi jog megsértése és termékhamisítás,
 • pénzmosás,
 • pénz- vagy egyéb fizetőeszköz hamisítása – az Europol az euró hamisítás elleni küzdelem legfőbb európai felelőse.


Az Europol tagállamoknak nyújtott támogatása a következőket foglalja magába:

 • az információcsere és a bűnügyi hírszerzés megkönnyítése az európai bűnüldöző hatóságok között az Europol információs és elemző rendszerei, valamint a biztonságos információcsere-hálózati alkalmazás (SIENA) segítségével,
 • a tagállamok műveleteihez műveleti elemzés készítése, illetve támogatás nyújtása,
 • a tagállamoktól vagy egyéb forrásból, illetve az Europoltól származó információk és adatok alapján stratégiai jelentések (pl. veszélyértékelések) és bűnügyi elemzések készítése,
 • szakértelem és technikai támogatás biztosítása az EU-n belüli nyomozásokhoz és műveletekhez, az érintett tagállamok felügyelete és jogi felelőssége mellett.


Az Europol a fentieken kívül a bűnügyi elemzések elősegítésével, a nyomozási technikák harmonizálásával és a tagállamokban adott képzésekkel is foglalkozik.

Ezen feladatai ellátásában segíti az Europol Információs Rendszer (továbbiakban: IS), amely lényegét tekintve az Europol bűnügyi adatbázisa, elsődleges ellenőrző rendszere. A rendszer működtetésének célja, hogy az Europol mandátumába tartozó, súlyos megítélésű (a Btk. szerint legalább 5 év szabadságvesztéssel fenyegetett), és legalább két tagországot érintő bűncselekmények esetén a tagállamokban folyamatban levő nyomozásokat összekapcsolja, ezáltal orientálva és támogatva a nemzeti bűnüldöző hatóságok operatív, műveleti tevékenységét.

Az IS gyakorlati haszna abban áll, hogy segítségével megállapítható, hogy az Europol mandátumába tartozó ügyek esetében egy másik Europol tagország rendelkezik-e a hazai nyomozáshoz kapcsolható információval. „Találat” esetén a tagállamok adatszolgáltató nyomozó szervei a nemzeti egységek közvetítésével kapcsolatba léphetnek egymással, és megállapodhatnak az információk felhasználhatóságát illetően. Magyarországon az Europol nemzeti egység az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központjában (ORFK NEBEK Iroda) található.


Az Europol ellenőrzése, adatvédelem

Az Europol a magánszemélyekre vonatkozóan jelentős mennyiségű érzékeny adatot kezel, és fontos, hogy ezek felhasználása során tekintettel legyen a személyiségi jogokra. Ennek ellenőrzését egy ún. Közös Ellenőrző Hatóság végzi. Az Europolt és a Közös Ellenőrző Hatóságot is létrehozó, az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló 2009. április 6.-i, 2009/371/IB számú tanácsi határozat (tanácsi határozat) védintézkedésként számos adatvédelmi rendelkezést tartalmaz. A Közös Ellenőrző Hatóság - mint független szerv -, a tagállamok adatvédelmi hatóságai által delegált tagokból áll, és legfontosabb feladata annak biztosítása, hogy az Europol megfeleljen ezeknek az adatvédelmi elveknek. Magyarországon a nemzeti adatvédelmi hatóság feladatait 2012. január 1. óta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) látja el.

Ellenőrzési tevékenysége során a Közös Ellenőrző Hatóság rendszeresen felülvizsgálja az Europol tevékenységét annak biztosítása érdekében, hogy az Europol birtokában lévő adatok tárolása, feldolgozása és felhasználása ne sértse a személyiségi jogokat. Ezt az általános feladatot a Közös Ellenőrző Hatóság részben úgy teljesíti, hogy vizsgálatokat végez az Europollal kapcsolatban.

A Közös Ellenőrző Hatóság annak mérlegeléséért is felelős, hogy az Europol betartja-e az adatvédelmi elveket számos konkrét területen. E konkrét feladatok között szerepel konkrét elemzési munkafájlok létrehozásának vizsgálata és véleményezése; az Europoltól származó adatok továbbítása engedélyezhetőségének nyomon követése; az Europol személyes adat-feldolgozásra és -felhasználásra vonatkozó tevékenységeivel összefüggő végrehajtási és értelmezési kérdések vizsgálata; a személyes adatoknak az Europol általi - uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, harmadik szervek és nem tagállamok részére történő - továbbításának nyomon követése, továbbá létező problémákra vonatkozó közös megoldásokra irányuló, egyeztetett javaslatok kidolgozása.

A Közös Ellenőrző Hatóság felelős azért is, hogy támogassa a magánszemélyeknek a személyes adataikhoz fűződő jogainak érvényesítését. Idetartozik azon magánszemélyek fellebbezésének elbírálása is, akik tájékoztatást kértek a velük kapcsolatos adatokról, de elégedetlenek az Europol válaszával.

4. A személyek jogai

A tanácsi határozat:

 • 30. cikke értelmében bárki közérthető tájékoztatásra jogosult arról, hogy vele kapcsolatban az Europol feldolgoz-e személyes adatokat, vagy kérheti az adatok ellenőriztetését is.
 • 31. cikke értelmében bárki kérheti az Europoltól, hogy a rá vonatkozó téves adatokat helyesbítse vagy törölje.
 • 33. cikkének (2) bekezdése szerint kezdeményezni lehet bármelyik tagállam nemzeti adatvédelmi hatóság eljárását annak érdekében, hogy megvizsgálja, hogy a személyes adatoknak az Europol rendszerébe történő bevitele vagy oda való továbbítása, valamint az ezzel kapcsolatos nemzeti szintű adatkezelés jogszerű volt-e. (A kérelmet a kérelem benyújtása szerinti tagállam nemzeti jogával összhangban kezelik.)


Végezetül, ésszerű időközönként kezdeményezni lehet a Közös Ellenőrző Hatóságnál annak ellenőrzését, hogy a személyes adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása és felhasználása jogszerű-e.

Ezen jogok díjmentesen gyakorolhatók, és érvényesítésük érdekében írásbeli kérelmet kell intézni bármely tagállam illetékes hatóságához, Magyarországon a ORFK NEBEK Irodához, vagy a fentiekben meghatározott esetekben a NAIH-hoz. Ezt követően kérelmet a kézhezvételtől számított egy hónapon belül megküldik az Europolnak. Az Europol a kérelemmel annak kézhezvételétől számított három hónapon belül köteles maradéktalanul foglalkozni.

Az Europol azonban megtagadhatja a tájékoztatást, helyesbítést, törlést, ha erre annak érdekében van szükség, hogy:

 • az Europol megfelelően teljesíthesse feladatait;
 • a tagállamok biztonságát és közrendjét védelmezzék, illetve bűncselekményeket előzzenek meg;
 • garantálják, hogy egyetlen nemzeti nyomozás sem kerül veszélybe;
 • harmadik felek jogait és szabadságjogait védjék.


A mentesség alkalmazhatóságának mérlegelésekor figyelembe kell venni az érintett személy érdekeit.

Ha valaki nem elégedett az Europol határozatával, fellebbezést nyújthat be a Közös Ellenőrző Hatósághoz. Akkor is a Közös Ellenőrző Hatósághoz fordulhat az üggyel, ha kérelmére három hónapon belül nem kap választ. Az ORFK NEBEK Iroda határozata esetében a NAIH-tól is kérheti annak törvényességi felülvizsgálatát, vagy a jogszerűtlen adatkezeléssel összefüggésben keletkezett kárigényének előterjesztésével együtt a bírósághoz fordulhat.

Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

Cím: Eisenhowerlaan 73, NL-2517 KK Den Haag, Nederland
Tel: +31 70 302 50 00
Fax: +31 70 345 58 96
Web:https://www.europol.europa.eu/
Contacts: https://www.europol.europa.eu/content/page/inquiry-forms-209

Az Europol Közös Ellenőrző Hatóság

Secretariat of the Europol Joint Supervisory Body
Cím: Rue de la Loi 175, B-1048 Brussels, Belgium
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://europoljsb.consilium.europa.eu/about.aspx?lang=hu

 

ORFK NEBEK Iroda

Cím: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/22
Tel. : 443-5596
Fax : 443-5815
E-mail : Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.