A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatója a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesítésével összefüggő eljárásairól

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű[1] és a közérdekből nyilvános[2] adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése, továbbá a személyes adatok Európai Unión belüli szabad áramlásának elősegítése. A Hatóság ellátja továbbá az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban, így különösen az általános adatvédelmi rendeletben[3] a tagállami felügyeleti hatóság részére megállapított, továbbá az Infotv.-ben meghatározott egyéb feladatokat az ott meghatározottak szerint.

 

A Hatóság hatáskörében[4]  többféle eljárást folytathat le, amelyeket az érintett[5]  vagy az adatkezelő[6] vagy más személy kezdeményezésére indíthat. Az alábbiakban ezekről az eljárásokról tájékozódhat.

 

A Hatóság adatkezelésével összefüggő érintetti joggyakorlásról itt, a Hatóság működésével összefüggő esetleges panaszairól pedig itt tájékozódhat.


[1]Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret. Nem esik a személyes adat fogalma alá. Ilyennek tekinthető különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

[2]A közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.

[3] A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és a tanácsi rendeletben (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet).

[4] A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése, továbbá a személyes adatok Európai Unión belüli szabad áramlásának elősegítése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (2)-(2a) bekezdéseiben, valamint az általános adatvédelmi rendeletben a tagállami felügyeleti hatóság számára meghatározottak szerint.

[5]Infotv: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
    GDPR: az azonosított vagy azonosítható természetes személy

[6] GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Infotv.: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely jogszabályban meghatározott keretek között önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Közös adatkezelőnek minősül, ha az adatkezelő egy vagy több másik adatkezelővel az adatkezelési műveleteket közösen határozza meg és hajtja végre vagy végrehajtatja az adatfeldolgozóval.