A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Hatóság az adatkezelés érinettjének erre irányuló kérelmére adatvédelmi hatósági eljárást indít. Amennyiben Ön nem érintettként kívánja a Hatóság eljárását kezdeményezni, úgy közérdekű bejelentéssel kezdeményezheti bűnüldözési (szabálysértési), nemzetbiztonsági és honvédelmicélú adatkezelések kapcsán a Hatóság vizsgálati eljárását, azonban ebben az esetben adatvédelmi hatósági eljárás megindítását nem kérelmezheti.

Az eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztése

A hatósági eljárás megindítására vonatkozó kérelmét a Hatósághoz:

 • postai úton, illetve
 • amennyiben rendelkezik elektronikus azonosítással (pl. Ügyfélkapu), az azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítési szolgáltatás segítségével (a továbbiakban: AVDH)[1] elektronikusan hitelesített dokumentum elérése URL-jének e-mailben, a Hatóság elektronikus levelezési címére elküldve (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), vagy
 • személyesen a Hatóság ügyfélszolgálatán, minden kedden és csütörtökön 9 és 11 óra között (a kérelem benyújtását a +36-30-683-5969 vagy a +36-30-549-6838 telefonszámon jelezni kell)

terjesztheti elő.

Figyelemmel a Hatóság munkarendjére, továbbá arra, hogy a hitelesített dokumentum 24 óra elteltével törlődik az AVDH szolgáltatás rendszeréből, a Hatóság az AVDH szolgáltatás segítségével hitelesített dokumentumokat csak akkor tudja érkeztetni, ha Ön a feltöltött dokumentumok URL-jét az AVDH rendszer segítségével hétfőtől csütörtökig megküldi a Hatóság elektronikus levelezési címére.

Az adatvédelmi hatósági eljárásra az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni az Infotv.-ben meghatározott eltérésekkel.

A kérelem tartalmi elemei

Az adatvédelmi hatósági eljárás megindítása iránti kérelmének tartalmaznia kell:

 • az Ön, mint kérelmező és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét (például: az Ön neve; születési helye, ideje; anyja neve; lakcíme),
 • a feltételezett jogsértés megjelölését (például: az adatkezelő határidőben nem teljesítette valamely érintetti jog gyakorlására irányuló kérelmét),
 • a feltételezett jogsértést megvalósító konkrét magatartás vagy állapot leírását,
 • a feltételezett jogsértést megvalósító adatkezelő, illetve adatfeldolgozó azonosításához szükséges, az Ön rendelkezésére álló adatokat (jogi személy esetében az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó neve, székhelye, cégjegyzékszáma; természetes személy esetén azonosítására vonatkozó adatok),
 • a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos állításokat alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait (például: érintetti jogok gyakorlása esetén az adatkezelővel folytatott levelezések; az adatkezelő által kibocsátott adatkezelésre vonatkozó szabályzatok, tájékoztatók), továbbá
 • a megjelölt jogsértés orvoslása iránti döntésre vonatkozó határozott kérelmet (például: érintetti jogok esetén a Hatóság kötelezze az adatkezelőt a kérelemben foglaltak teljesítésére, például kötelezze az adatkezelőt a személyes adatok törlésére).

Ügyintézési határidő

Az adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidő százötven nap. Az eljárás a kérelemnek a Hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A hatósági eljárás menete

Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a Hatóság bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a Hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A Hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.

Az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság

 • megállapíthatja a személyes adatok jogellenes kezelésének tényét,
 • elrendelheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését,
 • elrendelheti a jogellenesen kezelt személyes adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését,
 • megtilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését,
 • megtilthatja a személyes adatok külföldre történő továbbítását vagy átadását,
 • elrendelheti az érintett tájékoztatását, ha azt az adatkezelő jogellenesen tagadta meg, valamint
 • bírságot szabhat ki.

Ha a Hatóság a kérelemre indult adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidőt túllépi, tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.

A Hatóság elrendelheti határozatának – az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha

 • a határozat személyek széles körét érinti,
 • azt közfeladatot ellátó szerv tevékenységével összefüggésben hozta, vagy
 • a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

Bírósági felülvizsgálat a Hatóság döntésével szemben

A Hatóság határozatával szemben közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye, de a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez előterjesztett keresetlevéllel közigazgatási perben megtámadható. A keresetlevelet a Hatósághoz kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a bíróságnak. A tárgyalás tartása iránti kérelmet a keresetlevélben jelezni kell. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a bírósági felülvizsgálati eljárás illetéke 30 000 Ft, a per tárgyi illetékfeljegyzési jog alá esik. A Fővárosi Törvényszék előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező.

A határozat megtámadására nyitva álló keresetindítási határidő lejártáig, illetve közigazgatási per indítása esetén a bíróság jogerős határozatáig a vitatott adatkezeléssel érintett adatok nem törölhetők, illetve nem semmisíthetők meg.

 A közigazgatási pert kezdeményező keresetlevél benyújtására szolgáló NAIH_K01 elnevezésű keresetlevél űrlap innen érhető el.

[1] Az AVDH-szolgáltatás elérhetősége: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes