Amennyiben a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényét a közfeladatot ellátó szerv nem teljesíti, vagy részben teljesíti az adatigénylést, vagy véleménye szerint a költségtérítés megállapítása, vagy annak mértéke nem megalapozott, Ön mint adatigénylő két jogorvoslati lehetőséggel élhet:

 • bírósági eljárást kezdeményezhet a szerv, mint alperes ellen, valamint
 • a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Bővebben a közérdekű adatigénylések menetéről: Tájékoztató a közérdekű adatigénylések menetéről

Amennyiben a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényét a közfeladatot ellátó szerv nem teljesíti, vagy részben teljesíti az adatigénylést, vagy véleménye szerint a költségtérítés megállapítása, vagy annak mértéke nem megalapozott, Ön mint adatigénylő két jogorvoslati lehetőséggel élhet:

 • bírósági eljárást kezdeményezhet a szerv, mint alperes ellen, valamint
 • a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Bővebben a közérdekű adatigénylések menetéről: Tájékoztató a közérdekű adatigénylések menetéről

Bírósági eljárás

 Bírósági eljárás kezdeményezése közérdekű adatok megismerése iránti igény nem teljesítése esetén:

Ön, mint a közérdekű adatot igénylő személy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani a szerv ellen.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt Ön, mint igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, a vizsgálat lezárásáról szóló vagy a megtett intézkedésekről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani. A harminc napos határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye van.

A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy az ügyben korábban jogerős bírósági határozat született, illetve ha egy éven túl nyújtották be, vagy ha Ön, mint bejelentő a kiléte felfedéséhez (amennyiben egyedi adatigénylés a vizsgálat tárgya) nem járul hozzá.

A fentiekből fakadóan tehát a bírósági eljárás, valamint a Hatóság vizsgálati eljárásának párhuzamosan történő vagy utólagos folytatására nincs mód.

Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per kivételével a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik, és arra a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg. A bíróság soron kívül jár el. Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelőt - az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidő meghatározásával - a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti. A megtagadás jogszerűségét, annak indokait, a költségtérítés összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek (adatfelelős) kell bizonyítania.

Hatóság vizsgálata

 A Hatóság vizsgálatának kezdeményezése:

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A vizsgálati eljárás bejelentésre (panaszra) történő megindításához szükséges, hogy a bejelentést tevő valamely azonosított személy legyen.

Ezen kívül a Hatóság vizsgálatot hivatalból is indíthat, ha hatósági eljárás megindítása nem kötelező. Ha a Hatóság a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye fennállását megalapozottnak tartja, az adatkezelőt a jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére szólítja fel. A Hatóság vizsgálata a bírósági eljárás megindításának feltételeként meghatározott indokok valamelyikén alapuló bejelentés esetén az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül kezdeményezhető.

Bejelentés a Hatósághoz a fentiek alapján:

a.) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfélként, valamint az elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfélként, a törvényben meghatározott elektronikus úton (hivatali tárhelyen, vagy e-Papír szolgáltatáson keresztül)

b.) elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfélként (pl. természetes személy esetén) a fentiek mellett

ba) írásban postai úton, a bejelentő természetes személyazonosító adatait (családi és utónév; születési családi és utónév; anyja születési családi és utóneve; születési hely a kerület megjelölésével; születési idő) is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, a Hatóság levelezési címén (1363 Budapest, Pf. 9.);

bb) személyes átadással, a személyazonossága igazolását és a – amennyiben az eljáráshoz szükséges és a beadványa azt nem tartalmazza – természetes személyazonosító adatai rögzítését követően, a Hatóság nyitvatartási idejében, előzetes időpont egyeztetése nélkül;

bc) személyhez kötött minősített elektronikus aláírással[1] ellátott csatolmánnyal (amelyben természetes személyazonosító adatait is megjelöli) rendelkező elektronikus levélben a Hatóság elektronikus levelezési címén, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen,

juttatható el.

Hatóságnál a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem miatti konkrét panasz bejelentésére előre egyeztetett időpontban, személyes ügyfélfogadás keretében is lehetőség van.

A személyes ügyfélfogadás rendjéről részletes tájékoztatás az alábbi elérhetőségen olvasható:  https://naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat

A személyes ügyfélfogadás rendjéről részletes tájékoztatás az alábbi elérhetőségen olvasható: 
https://naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat

A panaszbejelentéshez – a vizsgálat hatékonyabb lefolytatása érdekében – szükséges csatolnia az ügyben eddig keletkezett és az elbíráláshoz szükséges iratok másolatát, így az adatigénylést és az arra adott választ, illetve az ügyben keletkezett egyéb iratokat és a szükséges információk leírását.

A Hatóságnak az általa megállapított kötelezettségek teljesítésének kikényszerítésére nincs kötelező jogi eszköze, és ezen ügyekben nincs szankcionálási, illetve bírság kiszabási lehetősége sem; a Hatóság vizsgálati eljárása ugyanis nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a költségeket a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. Ön, mint bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel az adatkezelő előtt, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha Ön kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel az adatkezelő előtt, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a következményről a Hatóság a bejelentőt köteles tájékoztatni.

A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja, ha a bejelentés névtelen, vagy amennyiben a bejelentésben megjelölt jogsérelem csekély jelentőségű.

A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül köteles elutasítani, tehát nem indít vizsgálatot, ha:

 • az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy az ügyben korábban jogerős bírósági határozat született, illetve
 • ha egy éven túl nyújtották be,
 • ha a bejelentő a kiléte felfedéséhez (amennyiben egyedi adatigénylés a vizsgálat tárgya) nem járul hozzá,
 • a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan,
 • az ismételten előterjesztett bejelentés érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz,
 • a bejelentés tárgyában hatósági ellenőrzést végez vagy hatósági eljárást folytat,
 • a bejelentés tárgya nem tartozik a Hatóság hatáskörébe és a rendelkezésre álló adatok alapján a feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv kiléte nem állapítható meg (ebben az esetben ugyanis a Hatóság a beadványt nem tudja a megfelelő szervhez áttenni).

A Hatóság a vizsgálatot megszünteti, ha a mérlegelés tárgyát nem képező fent felsorolt okok valamelyike a vizsgálat során jutott a Hatóság tudomására, illetve, ha a vizsgálat folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn.

A Hatóság tájékoztatja a bejelentőt:

 • a vizsgálat elutasításának vagy megszüntetésének indokairól,
 • arról, ha a hatáskörébe nem tartozó beadványt áttette, továbbá
 • arról, ha az ügyben bírósági eljárás kezdeményezésének van helye.

A vizsgálati eljárás határideje a bejelentést követő naptól számított két hónap.

A határidőbe nem számít bele:

a) a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,

b) a vizsgálattal összefüggő irat fordításához szükséges idő, valamint

c) a Hatóság működését legalább egy teljes napra akadályozó körülmény, ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama.

Amennyiben a Hatóság megállapítja, hogy jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, a Hatóság:

 • az adatkezelőt a jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére felszólítja. Az adatkezelő az ennek nyomán megtett intézkedéseiről, illetve – egyet nem értése esetén – álláspontjáról a felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban tájékoztatja a Hatóságot,
 • a felügyeleti szervvel rendelkező hatóság felügyeleti szerve felé – a vizsgált adatkezelő értesítése mellett – ajánlással élhet. A felügyeleti szerv álláspontjáról, illetve a megtett intézkedésről az ajánlás kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban tájékoztatja a Hatóságot,
 • ajánlást tehet a jogszabályalkotásra, illetve a közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadására jogosult szervnek, illetve a jogszabály előkészítőjének. Az ajánlásban a Hatóság javasolhatja a jogszabály, illetve a közjogi szervezetszabályozó eszköz módosítását, hatályon kívül helyezését vagy megalkotását. A megkeresett szerv az álláspontjáról, illetve az ajánlásban foglaltak szerint megtett intézkedéséről hatvan napon belül értesíti a Hatóságot,
 • a vizsgálatot lezárja, és adatvédelmi hatósági eljárást indít, vagy
 • a vizsgálatot lezárja, és titokfelügyeleti hatósági eljárást indít.

Amennyiben a Hatóság megállapítja, hogy jogsérelem nem következett be, illetve annak közvetlen veszélye nem áll fenn, akkor a vizsgálatot lezárja.

Az esetben, ha a felszólításban vagy a felügyeleti szerv felé megtett ajánlásban megállapított jogsérelem orvoslása, illetve a jogsérelem közvetlen veszélyének megszüntetése nem történt meg, a Hatóság további 30 napon belül a következő intézkedések valamelyikét teheti:

 • adatvédelmi hatósági eljárást indít, illetve indíthat,
 • titokfelügyeleti hatósági eljárást indít, illetve indíthat,
 • bírósági eljárást indíthat, vagy
 • jelentést készíthet.

A bíróságnál és más hatóságnál meg nem támadható jelentés tartalmazza a vizsgálat során feltárt tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat és következtetéseket. A jelentést a Hatóság honlapján nyilvánosságra hozza, mely minősített adatokat nem tartalmazhat.

A Hatóság ezekről az intézkedésekről is értesíti Önt.

 

Közérdekű adatigénylés a Hatóság által kezelt adatok vonatkozásában

 

 

 

[1] Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete ( 2014. július 23. ) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 3. cikk 12. pontjának megfelelő elektronikus aláírás