(2024.03.01. állapot, a függőben lévő végrehajtási rendeletek miatt változhat, amely esetén a lenti tájékoztatás módosításra kerül)

A Hatóság az adatkormányzási rendelet IV. fejezetében meghatározott követelmények ellenőrzésére kérelemre az Ákr. (https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00) szerint hatósági eljárást indít, vagy bármikor hivatalból hatósági eljárást indíthat.

Az Ákr-nek megfelelő formájú és tartalmú kérelem az elektronikus ügyintézésre kötelezett jogi személyek esetén a Hatóság honlapján külön erre szolgáló online bejelentő felület elkészültét megelőzően ePapíron nyújtható be cégkapun keresztül („Egyéb (NAIH)” sablon a „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásai” alatt a https://epapir.gov.hu/ felületen).

Az Ákr-ben megjelölt információkon felül (ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatok és elérhetőség) az adataltruista szervezetek felügyeletére irányuló eljárás iránti kérelemnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia az Infotv. 64/H. § (2) bekezdése alapján:

a) a feltételezett jogsértés megjelölését,

b) a feltételezett jogsértést megvalósító konkrét magatartás vagy állapot leírását,

c) a feltételezett jogsértést megvalósító adatközvetítő szolgáltató azonosításához szükséges, a kérelmező rendelkezésére álló adatokat,

d) a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos állításokat alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, továbbá

e) a megjelölt jogsértés orvoslása iránti döntésre vonatkozó határozott kérelmet.

Az adataltruista szervezetek felügyeletére irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 150 nap, amely határidőbe nem számít bele a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Ha a Hatóság arra a megállapításra jut, hogy az eljárás megszüntetésére nincs szükség, és nem állapítható meg az sem, hogy az ellenőrzött adataltruista szervezet magatartása nem jogsértő, a Hatóság megküldi az ellenőrzött adataltruista szervezet részére az ügyre vonatkozó előzetes álláspontját, amely tartalmazza a megállapított tényállást, az azt alátámasztó bizonyítékokat, a tényállás értékelését, a döntés meghozatalához szükséges szempontok és következtetések lényegének, valamint az esetleges bírság kiszabása körében figyelembe venni kívánt szempontoknak az ismertetését. Az előzetes álláspontra vonatkozóan az ellenőrzött adataltruista szervezet 30 napon belül nyilatkozatot, észrevételt tehet.

A Hatóság jogsértés megállapítása esetén kötelezheti az adataltruista szervezetet a jogsértés észszerű határidőn belüli vagy – súlyos jogsértés esetén – azonnali hatállyal történő megszüntetésére, és megfelelő és arányos intézkedéseket hoz a megfelelés biztosítása céljából. A Hatóság szükség esetén bírságot szabhat ki, amelynek mértéke 100 000 Ft-tól 50 000 000 Ft-ig terjedhet.

A Hatóság annak eldöntésében, hogy indokolt-e bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapítása során az eset összes körülményeit figyelembe veszi, így különösen a jogsértés súlyát – ideértve a jogsértő állapot fennállásának időtartamát –, valamint azt, hogy a jogsértővel szemben korábban az adataltruista szervezetek felügyeletére irányuló eljárásban állapítottak-e meg a tevékenységével kapcsolatos jogsértést.

Amennyiben a jogsértéseket az előzetes álláspont megküldése ellenére nem orvosolták, a Hatóság megfosztja az adataltruista szervezetet attól a jogtól, hogy bármilyen írásbeli és szóbeli kommunikáció során „az Unióban elismert adataltruista szervezet” címet és annak logóját használja, valamint törli az elismert adataltruista szervezetek vonatkozó nyilvános nemzeti nyilvántartásából, amelyről a Bizottságot értesíti.

Jogsértés megállapítása esetén a Hatóság határozatának megtámadására nyitva álló keresetindítási határidő lejártáig, illetve közigazgatási per indítása esetén a bíróság jogerős határozatáig a vitatott adatkezeléssel érintett adatok nem törölhetők, illetve nem semmisíthetők meg.

Az adataltruista szervezetek felügyeletére irányuló eljárással kapcsolatos végrehajtás tekintetében az Infotv. 61. § (7)–(10) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.