A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatása az adatvédelmi nyilvántartás megszűnéséről, valamint a nyilvántartás adatkezelők és feldolgozók általi vezetéséről

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel az adatvédelmi nyilvántartással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatja az adatkezelőket és az adatfeldolgozókat.

 

1.   2018. május 25. napjától alkalmazandó az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete[1] (a továbbiakban: GDPR), mely a hatálya alá tartozó adatkezelések vonatkozásában nem ír elő kötelezően hatósági nyilvántartásba való bejelentési kötelezettséget az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók számára. A GDPR ezen kötelezettség helyett a 30. cikkében – az ott meghatározott adatkezelések vonatkozásában – az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók számára nyilvántartás vezetését írja elő saját adatkezelési tevékenységeikről a GDPR-ban írt tartalommal, amelyet azonban sem bejelenteni, sem előzetesen jóváhagyatni a hatóságokkal nem kell.

 

2.   Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) a hatálya alá tartozó (bűnüldözési, honvédelmi és nemzetbiztonsági célú) adatkezelések tekintetében a nyilvántartás vezetését szintén az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó kötelezettségévé teszi.[2]

 

3.   A Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartás jogintézménye megszűnt, így az adatkezelők bejelentési kötelezettsége is, egyben a Hatóságnak az adatkezelések hatósági nyilvántartásával kapcsolatosan semmilyen feladat- vagy hatásköre, felhatalmazása nincsen. Ennek megfelelően az adatkezelés nyilvántartásba vételére vonatkozó bejelentésekkel a Hatóság semmilyen további érdemi intézkedést nem tesz.

 

4.   A GDPR[3] és az Infotv.[4] is csupán a következő két esetben ír elő bejelentési kötelezettséget a Hatóság felé:

  • az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége, továbbá
  • az adatvédelmi incidensek bejelentése tekintetében.

 

5.   További kérdések ügyében a Hatóság telefonos ügyfélszolgálata [+36 (1) 391-1400] ügyfélszolgálati időben – kedd és csütörtök – 9:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között – áll rendelkezésére.

 


[1] A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet

[2] Infotv. 25/E. §

[3] GDPR 33. és 37. cikk

[4] Infotv. 25/J-25/L. §