Tájékoztató a Vízuminformációs Rendszerről (VIS) https://eur-lex.europa.eu/HU/legal-content/summary/vis-regulation.html

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-information-system_en

Ha VIS rendszerben tárolt adatairól kíván tájékoztatást kérni, kattintson ide!

A közös uniós vízumpolitika a schengeni rendszer szerves részét képezi, és annak egyik legfontosabb eszköze a schengeni térség biztonsági kockázatainak és illegális migrációs kihívásainak kezelése érdekében. Az elmúlt években az EU nagyszabású informatikai rendszereket fejlesztett ki a külső határok igazgatásával kapcsolatos információk gyűjtésére, feldolgozására és megosztására. Ezen eszközök egyike a Vízuminformációs Rendszer, amely a közös uniós vízumpolitika végrehajtását támogatja.

A vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló 767/2008/EK számú európai parlamenti és tanácsi rendeletével létrehozott Vízuminformációs Rendszer (VIS) a rövid távú tartózkodást lehetővé tévő vízumokhoz kapcsolódó adatok cseréjét elősegítő informatikai rendszer. A rendszer tárolja az Európai Unió tagállamai és a közös vízumpolitikát alkalmazó társult országok által kiadott rövidtávú vízumokkal kapcsolatos adatokat, ezzel megkönnyítve a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumkérelmek és a vízumok meghosszabbításáról, visszavonásáról vagy törléséről szóló határozatok vizsgálatát, vízumokkal kapcsolatos csalás és visszaélések elleni küzdelmet, a vízumok ellenőrzését, valamint a vízumkérelmezők, illetve vízumbirtokosok ellenőrzését és azonosítását. A rendszer biometrikus összehasonlítást is végez, elsősorban ujjlenyomatok alapján, azonosítás és ellenőrzés céljából.

A VIS rendszerbe az adatokat a hozzáférésre engedéllyel rendelkező nemzeti hatóságok küldik be, és biztosítják, hogy a VIS felhasználására csak a feladataik ellátásához szükséges, megfelelő és arányos mértékben kerüljön sor. Továbbá biztosítaniuk kell azt is, hogy a VIS használata során a vízumkérelmezőket vagy a vízumbirtokosokat ne érje hátrányos megkülönböztetés, és tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és sérthetetlenségüket.



A VIS rendszerben kezelt adatok

Ha valaki egy EU tagállam vízumáért folyamodik, az eljárás során megadott adatait a nemzeti hatóságok megküldik a VIS rendszerbe. A kérelme elbírálásának meghatározott szakaszaiban a Rendeletben előírt adatokat továbbítják.

  • A Rendelet 9. cikke szerinti adatokat, amelyek a vízumkérelmek befogadása, rögzítése során kerülnek megküldésre
  • A Rendelet 10. cikke szerinti adatokat, amelyek a vízumkérelem pozitív elbírálását követően kerülnek megküldésre
  • A Rendelet 11. cikke szerinti adatokat, amelyek a vízumkérelem elbírálásának megszakítását követően kerülnek megküldésre
  • A Rendelet 12. cikke szerinti adatokat, amelyek a vízumkérelem elutasítását követően kerülnek megküldésre
  • A Rendelet 13. cikke szerinti adatokat, amelyek a vízum visszavonását követően kerülnek megküldésre
  • A Rendelet 14. cikke szerinti adatokat, amelyek a vízum meghosszabbítását követően kerülnek megküldésre


Összegezve a VIS rendszerbe kerülő adatok az elbíráló, eljáró hatóság és a vízumeljárás egyes részleteinek (pl.: dátum, vízumtípus, stb.) beazonosítását teszi lehetővé, valamint a kérelmező nevét, az utazás, tartózkodás célját, időtartamát, a kérelmező fényképét és ujjlenyomatait tartalmazzák.
Az adatokat a VIS-ben legfeljebb 5 évig tárolják, de ha az adatalany megszerzi bármely uniós tagállam állampolgárságát, azokat azonnal törlik.

Ki férhet hozzá a VIS-hez?

A VIS-adatokhoz a feladataik ellátása során arra felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. A VIS-adatok felhasználása a feladataik elvégzéséhez szükséges, megfelelő és arányos mértékre kell korlátozódjon.


Az illetékes vízumhatóságok betekinthetnek a VIS-be a kérelmek és az azokkal kapcsolatos döntések elbírálása céljából. Azoknak a hatóságoknak, amelyek a külső határokon és a tagállamok területén illetékesek ellenőrizni, hogy teljesülnek-e a tagállamok területére történő beutazás, az ott tartózkodás vagy a letelepedés feltételei, kizárólag a személyek személyazonosságának megállapítása céljából, hozzáférése van a VIS-ben az említett személy ujjlenyomatai alapján történő kereséshez.

A nemzeti hatóságok és az Europol konkrét esetekben hozzáférést kérhetnek a VIS-ben szereplő adatokhoz terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében. Az ilyen körülmények között megvalósuló konzultációk esetén követendő eljárást a Tanács 2008/633/IB határozata határozza meg.


A menekültügyi hatóságok is hozzáférnek az ujjlenyomatadatok alapján történő kereséshez a VIS-ben, de ez kizárólag a menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős EU-tagállam meghatározásának céljából, illetve egy menedékjog iránti kérelem elbírálásának céljából történhet.


Személyek jogai

Tájékoztatási jog

A vízumeljárást lefolytató hatóságok kötelesek az érintett személyeket az eljárással kapcsolatos jogaikról, kötelességeikről tájékoztatni. Ezen tájékoztatásnak minimálisan ki kell terjednie az adatok feldolgozásáért felelős adatkezelő személyazonosságára és elérhetőségeire, a célra, amiért az adatok a VIS-ben feldolgozásra kerülnek, az adatkategóriákra, az adatok megőrzési idejére, az adatokhoz való hozzáférési jogosultságra, az adatok továbbíthatóságára, az adatok helyesbítésének és törlésének jogára.

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga, valamint az ilyen adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez, törléséhez, és a kezelésük korlátozásához való jog



Az uniós és magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az egyes személyeknek joga van ahhoz, hogy

  • kérelem benyújtása esetén információt kapjanak arról, a VIS rendszerben milyen adatokat kezelnek róla, valamint arról, hogy mely tagállam vitte be azokat a VIS-be
  • a hibás adat kijavítását, helyesbítését kérje
  • a jogellenesen kezelt adat törlését kérje
  • bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz forduljon személyes adataihoz fűződő jogainak védelme és megsértésükből eredő károk megtérítése érdekében

Az a tagállam, amelyhez a kérelem beérkezik, a lehető leghamarabb – de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül – kivizsgálja és megválaszolja a kérelmet.

A kérelmeket a vízumeljárást lefolytató hatósághoz lehet benyújtani. Ezeknek elérhetőségéről a https://konzinfo.mfa.gov.hu/kulkepviseletek/osszes webcímen, további eljárásról bővebb információk a Konzuli Szolgálat központi elérhetőségein találhatók.


Konzuli Szolgálat

Cím: 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.
Telefon: +36 (1) 458-1000 Fax: +36 (1) 201-7323
E-mail: taj.
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


A VIS rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős nemzeti központi vízumhatóság:

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314.

Telefon: +36 1 463 9100

Fax: +36 1 463 9169

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A tagállamok a nemzeti, illetve az uniós joggal összhangban dönthetnek úgy, hogy az információkat részlegesen vagy egyáltalán nem bocsátják az érintett személy rendelkezésére, ez esetben indokolatlan késedelem nélkül, írásban tájékoztatják az érintett személyt a hozzáférés megtagadásáról vagy korlátozásáról, valamint a megtagadás vagy korlátozás indokairól (indokolt esetben a tájékoztatás elhagyható). A tagállamok tájékoztatják az érintett személyt arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, illetve bírósági jogorvoslatért folyamodhat.

Bármely személy jogosult arra, hogy keresetet vagy panaszt nyújtson be azon tagállam illetékes hatóságai vagy bíróságai előtt, amely megtagadta a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférés jogát, vagy az ilyen adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez vagy törléséhez való jogot. A kereset vagy panasz benyújtásának joga azon esetekben is fennáll, amikor a hozzáférés, a helyesbítés, a kiegészítés vagy a törlés iránti kérelemre az előírt határidőkön belül nem érkezett válasz, illetve amennyiben az adatkezelő nem foglalkozott a kérelemmel.

Minden tagállamban a személyes adatok adott tagállam általi kezelésnek törvényességét a nemzeti adatvédelmi hatóság ellenőrzi, amely feladatot Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság lát el.