(2024.03.01. állapot, a függőben lévő végrehajtási rendeletek miatt változhat, amely esetén a lenti tájékoztatás módosításra kerül)

A Hatóság az adatkormányzási rendelet 18. cikke szerinti követelményeknek megfelelő szervezetet kérelmére nyilvántartásába veszi az Infotv. 64/G. §-ában és az adatkormányzási rendelet IV. fejezetében megjelölt feltételeknek megfelelés esetén. Az adatkormányzási rendelet 18. cikk b) pontja alapján az elismert adataltruista tevékenységet kizárólag közérdekű célból létrehozott jogi személyen keresztül lehet végezni, az adatkormányzási rendelet IV. fejezetében meghatározott összeférhetetlenségi szabályok mellett. A bejegyzett adataltruista szervezetek használhatják „az Unióban elismert adataltruista szervezet” címet írásbeli és szóbeli kommunikációjukban, továbbá a Bizottság (EU) 2023/1622 végrehajtási rendelete szerinti közös logót (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1622&qid=1706706656294).

Az Ákr-nek (https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00) megfelelő formájú és tartalmú kérelem az elektronikus ügyintézésre kötelezett jogi személyek esetén a Hatóság honlapján külön erre szolgáló online bejelentő felület elkészültét megelőzően ePapíron nyújtható be cégkapun keresztül („Egyéb (NAIH)” sablon a „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásai” alatt a https://epapir.gov.hu/ felületen).

Az Ákr-ben megjelölt információkon felül (ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatok és elérhetőség) az adataltruista szervezetek által előterjesztett nyilvántartásba vételi kérelemnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia az adatkormányzási rendelet 19. cikk (4) bekezdése alapján:

a) a szervezet neve;

b) a szervezet jogállása, formája és nyilvántartási száma és – amennyiben a szervezet nyilvános nemzeti nyilvántartásban szerepel – a cégjegyzékszáma;

c) adott esetben a szervezet létesítő okirata;

d) a szervezet bevételi forrásai;

e) a szervezet tevékenységi központjának címe az Unióban, ha van ilyen, és adott esetben a szervezet egy másik tagállamban található másodlagos fióktelepének vagy a jogi képviselőnek a címe;

f) egy olyan nyilvános weboldal, amelyen teljeskörű és naprakész információk találhatók a szervezettel és a tevékenységekkel kapcsolatban, és amely tartalmazza legalább az a), b), d), e) és h) pontban említett információkat;

g) a szervezet kapcsolattartói és elérhetőségei;

h) azon közérdekű célok, amelyeket a szervezet az adatgyűjtés során elő kíván mozdítani;

i) azon adatok jellege, amelyek kezeléséről a szervezet rendelkezni kíván, illetve amelyeket a szervezet kezelni kíván, valamint személyes adatok esetében a személyes adatok kategóriáinak megjelölése;

j) minden olyan egyéb dokumentum, amely bizonyítja, hogy az adatkormányzási rendelet 18. cikk követelményei teljesülnek.

Az adataltruista szervezet nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban a Hatóság az Ákr. szerinti kérelmes eljárás keretében ellenőrzi az adatkormányzási rendelet 18. cikkében foglalt feltételeknek történő megfelelést, szükség szerint további nyilatkozatokat és bizonyítékokat kérhet a kérelmezőtől. Az ügyintézési határidő 84 nap.

(Az eljárásért miniszteri rendeletben meghatározott mértékű eljárási díjat kell fizetni. Ezen miniszteri rendelet jelenleg még nem került kibocsátásra, emiatt jelenleg az eljárás díjmentes.)

A Hatóság által nyilvántartásba vett adataltruista szervezet a bejelentett adatok bármely változását a változás bekövetkezésétől számított 14 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak. A változás-bejelentésre irányuló eljárásra a nyilvántartásba vételre irányuló eljárásra irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A Hatóság a fenti bejelentésekről, változás-bejelentésekről, illetve törlésekről az adatkormányzási rendeletben meghatározottak szerint az Európai Bizottságot haladéktalanul értesíti (a Kormány rendeletében később meghatározott módon).