Az adatkezelés érintettje - vagyis Ön, amennyiben a Hatóság valamely eljárását kezdeményezte vagy tájékoztatást kért valamely ügyben, esetleg Önnel kapcsolatban a Hatóság eljárását kezdeményezték - kérelmezheti a Hatóságtól, mint adatkezelőtől (a továbbiakban: a Hatóságtól):

 a személyes adataihoz való hozzáférést


Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy a Hatóságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz (például az adatkezelés célja, jogalapja, a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén az azzal kapcsolatos tudnivalók; az adatkezelés időtartama, vagy annak szempontjai, az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei) hozzáférést kapjon.

Az adatkezelő, vagyis a Hatóság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát köteles az Ön rendelkezésére bocsátani. A Hatóság felhívja azonban a figyelmét arra, hogy a kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, továbbá a másolat igénylésére vonatkozó jogának gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.


Az érintetti jogai gyakorlását segítő nyomtatvány itt érheti el:

 

 • személyes adatainak a helyesbítését

           
A helyesbítéshez való joga alapján Ön egyrészt jogosult arra, hogy kérésére a Hatóság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, másrészt jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.  
 

 • személyes adatainak a törlését

           
Főszabály szerint törléshez való joga alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére a Hatóság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Hatóság pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

           
Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti, amely alapján, ha a Hatóság nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatát és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


A Hatóság felhívja a figyelmét arra, hogy a személyes adatok törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll. 
 

 • az adatkezelés korlátozását

           
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Hatóság korlátozza az adatkezelést – közismertebb nevén zárolja a személyes adatait –, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Hatóság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Hatóságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Hatóság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

 • személyes adatainak hordozhatóságát

           
Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Hatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Hatóság. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 • továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen

           
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére a Hatóság jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön akkor is jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Fenti jogai gyakorlására az alábbiak szerint van lehetősége:

 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton (e-Papír szolgáltatáson keresztül, amennyiben rendelkezik Ügyfélkapu vagy más KAÜ azonosítással);
 • írásban postai úton, a személyazonosító adatait (családi és utónév; születési családi és utónév; anyja születési családi és utóneve; születési hely; születési idő) is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, a Hatóság levelezési címén (1363 Budapest, Pf. 9.);
 • személyes átadással a személyazonossága igazolását és – amennyiben az eljáráshoz szükséges és a beadványa azt nem tartalmazza – természetes személyazonosító adatai rögzítését követően, a Hatóság nyitvatartási idejében, előzetes időpont egyeztetése nélkül.: