Bírósági eljárás kezdeményezése közérdekű adatok megismerése iránti igény nem teljesítése esetén:

Ön, mint a közérdekű adatot igénylő személy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani a szerv ellen.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt Ön, mint igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, a vizsgálat lezárásáról szóló vagy a megtett intézkedésekről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani. A harminc napos határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye van.

A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy az ügyben korábban jogerős bírósági határozat született, illetve ha egy éven túl nyújtották be, vagy ha Ön, mint bejelentő a kiléte felfedéséhez (amennyiben egyedi adatigénylés a vizsgálat tárgya) nem járul hozzá.

A fentiekből fakadóan tehát a bírósági eljárás, valamint a Hatóság vizsgálati eljárásának párhuzamosan történő vagy utólagos folytatására nincs mód.

Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per kivételével a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik, és arra a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg. A bíróság soron kívül jár el. Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelőt - az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidő meghatározásával - a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti. A megtagadás jogszerűségét, annak indokait, a költségtérítés összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek (adatfelelős) kell bizonyítania.írósági eljárás