A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Hatóság az adatkezelés érintettjének erre irányuló kérelmére adatvédelmi hatósági eljárást indít. Amennyiben Ön nem érintettként kívánja a Hatóság eljárását kezdeményezni, úgy közérdekű bejelentéssel kezdeményezheti a Hatóság vizsgálati eljárását, azonban ebben az esetben adatvédelmi hatósági eljárás megindítását nem kérelmezheti.

 

Az eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztése, folyamatban lévő eljárásokban írásbeli beadvány

a.) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfélként, valamint az elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfél esetében, a törvényben meghatározott elektronikus úton (hivatali tárhelyen, vagy cégkapu, ügyfélkapu birtokában e-Papír szolgáltatáson keresztül)

b.) elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfélként (pl. természetes személy) a fentiek mellett

ba) írásban postai úton, a személyazonosító adatatokat (családi és utónév; születési családi és utónév; anyja születési családi és utóneve; születési hely; születési idő) is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, a Hatóság levelezési címén (1363 Budapest, Pf. 9.), vagy

bb) személyes átadással, a személyazonosság igazolását és – amennyiben az eljáráshoz szükséges és a beadványa azt nem tartalmazza – természetes személyazonosító adatok rögzítését követően, a Hatóság nyitvatartási idejében, előzetes időpont egyeztetése nélkül 

nyújtható be.

A beadvány Eüsztv. szerinti benyújtására a Hatóság honlapjáról, valamint a Személyes Ügyintézési Felületen keresztül is elérhető https://epapir.gov.hu címen, e-Papír szolgáltatáson keresztül van lehetőség. Az e-Papír beadványhoz lehetőség van dokumentumok becsatolására, melyek maximális mérete 25 MB lehet. A csatolható fájlformátumokról a https://epapir.gov.hu/sugo weboldal nyújt részletes tájékoztatást.

 

A Hatóságnál a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem miatti konkrét panasz bejelentésére előre egyeztetett időpontban, személyes ügyfélfogadás keretében is lehetőség van.

A személyes ügyfélfogadás rendjéről részletes tájékoztatás az alábbi elérhetőségen olvasható: https://naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat

 

A kérelem tartalmi elemei

Az adatvédelmi hatósági eljárás megindítása iránti kérelmének tartalmaznia kell:

 • az Ön mint kérelmező és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét (például: az Ön neve; születési helye, ideje; anyja neve; lakcíme),
 • a feltételezett jogsértés megjelölését (például: az adatkezelő határidőben nem teljesítette az érintett valamely érintetti jog gyakorlására irányuló kérelmét, például nem biztosította hozzáféréshez való jogát; a munkáltató rejtett kamerákkal figyeli meg a munkavállalókat),
 • a feltételezett jogsértést megvalósító konkrét magatartás vagy állapot leírását (például: a munkáltató rejtett kamerával figyelte meg a munkavállalókat, melyről akként szereztek tudomást, hogy a felvételek alapján munkáltatói intézkedést alkalmaztak velük szemben),
 • a feltételezett jogsértést megvalósító adatkezelő, illetve adatfeldolgozó azonosításához szükséges, az Ön rendelkezésére álló adatokat (jogi személy esetében az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó székhelye, cégjegyzékszáma; természetes személy esetén a kérelmező azonosítására vonatkozó azonosító adatok),
 • a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos állításokat alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, továbbá (például: érintetti jogok gyakorlása esetén az adatkezelővel folytatott levelezések; az adatkezelő által kibocsátott adatkezelésre vonatkozó szabályzatok, tájékoztatók)
 • a megjelölt jogsértés orvoslása iránti döntésre vonatkozó határozott kérelmet (például: érintetti jogok esetén a Hatóság kötelezze az adatkezelőt a kérelemben foglaltak teljesítésére, például kötelezze az adatkezelőt a személyes adatok törlésére; állapítsa meg a Hatóság, hogy az adatkezelő nem nyújtott előzetesen tájékoztatást az adatkezelésről).

 

Ügyintézési határidő

Az adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidő százötven nap. Az eljárás a kérelemnek a Hatósághoz történő megérkezésének időpontjában indul. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, valamint az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

 

A hatósági eljárás menete

Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a Hatóság bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a Hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A Hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.

Az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság

 • figyelmezteti az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, hogy egyes tervezett adatkezelési tevékenységei valószínűsíthetően sértik az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseit;
 • elmarasztalja az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, ha adatkezelési tevékenysége megsértette az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseit;
 • utasítja az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, hogy teljesítse az érintettnek az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét;
 • utasítja az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, hogy adatkezelési műveleteit – adott esetben meghatározott módon és meghatározott időn belül – hozza összhangba az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseivel;
 • utasítja az adatkezelőt, hogy tájékoztassa az érintettet az adatvédelmi incidensről;
 • átmenetileg vagy véglegesen korlátozza az adatkezelést, ideértve az adatkezelés megtiltását is;
 • elrendeli a személyes adatok helyesbítését, vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását, valamint elrendeli azon címzettek erről való értesítését, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat közölték;
 • visszavonja a tanúsítványt vagy utasítja a tanúsító szervezetet a kiadott tanúsítvány visszavonására, vagy utasítja a tanúsító szervezetet, hogy ne adja ki a tanúsítványt, ha a tanúsítás feltételei nem vagy már nem teljesülnek;)
 • elrendeli a harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet felé irányuló adatáramlás felfüggesztését;
 • a fenti intézkedéseken túlmenően vagy azok helyett hivatalból adatvédelmi bírságot szab ki.

Ha a Hatóság a kérelmre indult adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidőt túllépi, tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.

A Hatóság elrendelheti határozatának – az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha

 • a határozat személyek széles körét érinti,
 • azt közfeladatot ellátó szerv tevékenységével összefüggésben hozta, vagy
 • a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

 

Bírósági felülvizsgálat a Hatóság döntésével szemben

A Hatóság határozatával szemben közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye, de a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez előterjesztett keresetlevéllel közigazgatási perben megtámadható. A keresetlevelet a Hatósághoz kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a bíróságnak. A tárgyalás tartása iránti kérelmet a keresetlevélben jelezni kell. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a bírósági felülvizsgálati eljárás illetéke 30 000 Ft, a per tárgyi illetékfeljegyzési jog alá esik. A Fővárosi Törvényszék előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező.

A határozat megtámadására nyitva álló keresetindítási határidő lejártáig, illetve közigazgatási per indítása esetén a bíróság jogerős határozatáig a vitatott adatkezeléssel érintett adatok nem törölhetők, illetve nem semmisíthetők meg.

A közigazgatási pert kezdeményező keresetlevél benyújtására szolgáló NAIH_K01 elnevezésű keresetlevél űrlap innen érhető el.

 

Tájékoztató az ügyfelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) rendelet hatálya alá tartozó adatkezeléssel összefüggésben folytatott adatvédelmi hatósági eljárás során megillető jogokról valamint az ügyfelet ezen eljárásban terhelő kötelezettségekről