A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Hatóság az adatkezelés érintettjének erre irányuló kérelmére adatvédelmi hatósági eljárást indít. Amennyiben Ön nem érintettként kívánja a Hatóság eljárását kezdeményezni, úgy közérdekű bejelentéssel kezdeményezheti a Hatóság vizsgálati eljárását, azonban ebben az esetben adatvédelmi hatósági eljárás megindítását nem kérelmezheti.

 

Az eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztése

Az adatvédelmi hatósági eljárás iránti írásbeli kérelmét, folyamatban lévő eljárásokban az írásbeli beadványokat:

a.) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.[1]) elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfélként, valamint az elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfél esetében, a törvényben meghatározott elektronikus úton (hivatali tárhelyen, vagy cégkapu, ügyfélkapu birtokában e-Papír szolgáltatáson keresztül)

b.) elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfélként (pl. természetes személy) a fentieken túl

ba) postai úton is, vagy

bb) személyesen a Hatóság ügyfélszolgálatán, minden kedden és csütörtökön 9 és 11 óra között, a személyes benyújtást a Hatóság telefonos ügyfélszolgálati telefonszámain történő jelzést követően 

nyújthatja be.

A beadványok Eüsztv. szerinti benyújtására a Hatóság honlapjáról, valamint a Személyes Ügyintézési Felületen keresztül is elérhető https://epapir.gov.hu címen, e-Papír szolgáltatáson keresztül van lehetőség. Az e-Papír beadványhoz lehetőség van dokumentumok becsatolására, melyek maximális mérete 25 MB lehet. A csatolható fájlformátumokról a https://epapir.gov.hu/sugo weboldal nyújt részletes tájékoztatást.

 

[1] az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

 

A kérelem tartalmi elemei

Az adatvédelmi hatósági eljárás megindítása iránti kérelmének tartalmaznia kell:

 • az Ön mint kérelmező és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét (például: az Ön neve; születési helye, ideje; anyja neve; lakcíme),
 • a feltételezett jogsértés megjelölését (például: az adatkezelő határidőben nem teljesítette az érintett valamely érintetti jog gyakorlására irányuló kérelmét, például nem biztosította hozzáféréshez való jogát; a munkáltató rejtett kamerákkal figyeli meg a munkavállalókat),
 • a feltételezett jogsértést megvalósító konkrét magatartás vagy állapot leírását (például: a munkáltató rejtett kamerával figyelte meg a munkavállalókat, melyről akként szereztek tudomást, hogy a felvételek alapján munkáltatói intézkedést alkalmaztak velük szemben),
 • a feltételezett jogsértést megvalósító adatkezelő, illetve adatfeldolgozó azonosításához szükséges, az Ön rendelkezésére álló adatokat (jogi személy esetében az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó székhelye, cégjegyzékszáma; természetes személy esetén a kérelmező azonosítására vonatkozó azonosító adatok),
 • a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos állításokat alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, továbbá (például: érintetti jogok gyakorlása esetén az adatkezelővel folytatott levelezések; az adatkezelő által kibocsátott adatkezelésre vonatkozó szabályzatok, tájékoztatók)
 • a megjelölt jogsértés orvoslása iránti döntésre vonatkozó határozott kérelmet (például: érintetti jogok esetén a Hatóság kötelezze az adatkezelőt a kérelemben foglaltak teljesítésére, például kötelezze az adatkezelőt a személyes adatok törlésére; állapítsa meg a Hatóság, hogy az adatkezelő nem nyújtott előzetesen tájékoztatást az adatkezelésről).

 

Ügyintézési határidő

Az adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidő százötven nap. Az eljárás a kérelemnek a Hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

 

A hatósági eljárás menete

Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a Hatóság bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a Hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A Hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.

Az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság

 • figyelmezteti az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, hogy egyes tervezett adatkezelési tevékenységei valószínűsíthetően sértik az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseit;
 • elmarasztalja az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, ha adatkezelési tevékenysége megsértette az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseit;
 • utasítja az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, hogy teljesítse az érintettnek az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét;
 • utasítja az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, hogy adatkezelési műveleteit – adott esetben meghatározott módon és meghatározott időn belül – hozza összhangba az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseivel;
 • utasítja az adatkezelőt, hogy tájékoztassa az érintettet az adatvédelmi incidensről;
 • átmenetileg vagy véglegesen korlátozza az adatkezelést, ideértve az adatkezelés megtiltását is;
 • elrendeli a személyes adatok helyesbítését, vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását, valamint elrendeli azon címzettek erről való értesítését, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat közölték;
 • visszavonja a tanúsítványt vagy utasítja a tanúsító szervezetet a kiadott tanúsítvány visszavonására, vagy utasítja a tanúsító szervezetet, hogy ne adja ki a tanúsítványt, ha a tanúsítás feltételei nem vagy már nem teljesülnek;)
 • elrendeli a harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet felé irányuló adatáramlás felfüggesztését;
 • a fenti intézkedéseken túlmenően vagy azok helyett hivatalból adatvédelmi bírságot szab ki.

Ha a Hatóság a kérelmre indult adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidőt túllépi, tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.

A Hatóság elrendelheti határozatának – az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha

 • a határozat személyek széles körét érinti,
 • azt közfeladatot ellátó szerv tevékenységével összefüggésben hozta, vagy
 • a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

 

Bírósági felülvizsgálat a Hatóság döntésével szemben

A Hatóság határozatával szemben közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye, de a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez előterjesztett keresetlevéllel közigazgatási perben megtámadható. A keresetlevelet a Hatósághoz kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a bíróságnak. A tárgyalás tartása iránti kérelmet a keresetlevélben jelezni kell. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a bírósági felülvizsgálati eljárás illetéke 30 000 Ft, a per tárgyi illetékfeljegyzési jog alá esik. A Fővárosi Törvényszék előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező.

A határozat megtámadására nyitva álló keresetindítási határidő lejártáig, illetve közigazgatási per indítása esetén a bíróság jogerős határozatáig a vitatott adatkezeléssel érintett adatok nem törölhetők, illetve nem semmisíthetők meg.

A közigazgatási pert kezdeményező keresetlevél benyújtására szolgáló NAIH_K01 elnevezésű keresetlevél űrlap innen érhető el.