Alkalmazandó jogszabály

A Hatóság a vizsgálati eljárása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint jár el.

A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, ezen ügyekben nincs helye bírság kiszabásának.

 

A vizsgálat kezdeményezője

A Hatóságnál az érintett bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő az érintett valamely jogának érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentésben az érintettnek fel kell tüntetni az annak alátámasztására szolgáló adatokat, hogy érintetti jogai érvényesítését megkísérelte az adatkezelőnél.

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével (illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával) kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Eljárási költségek

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a költségeket a Hatóság előlegezi és viseli.

 

A bejelentő személye

A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. Az Ön mint bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel az adatkezelő előtt, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha Ön kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel az adatkezelő előtt, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a következményről a Hatóság köteles Önt tájékoztatni.

 

Az eljárás kezdeményezése

A vizsgálati eljárás bejelentésre (panaszra) történő megindításához szükséges, hogy a bejelentést tevő valamely azonosított személy legyen. Ezért bejelentés a Hatósághoz:

a.) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfélként, valamint az elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfélként, a törvényben meghatározott elektronikus úton (hivatali tárhelyen, vagy e-Papír szolgáltatáson keresztül)

b.) elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfélként (pl. természetes személy esetén) a fentiek mellett

ba) írásban postai úton, a bejelentő természetes személyazonosító adatait (családi és utónév; születési családi és utónév; anyja születési családi és utóneve; születési hely a kerület megjelölésével; születési idő) is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, a Hatóság levelezési címén (1363 Budapest, Pf. 9.);

bb) személyes átadással, a személyazonosság igazolását és a – amennyiben az eljáráshoz szükséges és a beadványa azt nem tartalmazza – természetes személyazonosító adatok rögzítését követően, a Hatóság nyitvatartási idejében, előzetes időpont egyeztetése nélkül;

bc) személyhez kötött minősített elektronikus aláírással[1] ellátott csatolmánnyal (amelyben természetes személyazonosító adatait is megjelöli) rendelkező elektronikus levélben a Hatóság elektronikus levelezési címén, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen,

juttatható el.

A Hatóságnál a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem miatti konkrét panasz bejelentésére előre egyeztetett időpontban, személyes ügyfélfogadás keretében is lehetőség van.

A személyes ügyfélfogadás rendjéről részletes tájékoztatás az alábbi elérhetőségen olvasható:  https://naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat

A vizsgálat hatékony lefolytatása érdekében minden olyan releváns dokumentumot szükséges a bejelentéshez csatolni, amely a jogsérelmet vagy annak közvetlen veszélyét támasztja alá.

 

Ügyintézési határidő

 A vizsgálati eljárás határideje a bejelentést követő naptól számított két hónap.

A határidőbe nem számít bele:

a) a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,

b) a vizsgálattal összefüggő irat fordításához szükséges idő, valamint

c) a Hatóság működését legalább egy teljes napra akadályozó körülmény, ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama.

 

A vizsgálati eljárás menete

A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja, ha a bejelentés névtelen, vagy amennyiben a bejelentésben megjelölt jogsérelem csekély jelentőségű.

A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül köteles elutasítani, tehát nem indít vizsgálatot, ha:

 • az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy az ügyben korábban jogerős bírósági határozat született,
 • ha a bejelentő a kiléte felfedéséhez (amennyiben a vizsgálat tárgya meghatározott érintettel függ össze) nem járul hozzá,
 • a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan,
 • az ismételten előterjesztett bejelentés érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz,
 • a bejelentéshez nem mellékeli azokat az adatokat, hogy Ön az adatkezelőnél megkísérelte érintetti jogainak gyakorlását,
 • a bejelentés tárgyában hatósági ellenőrzést végez vagy hatósági eljárást folytat,
 • a bejelentés tárgya nem tartozik a Hatóság hatáskörébe és a rendelkezésre álló adatok alapján a feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv kiléte nem állapítható meg (ebben az esetben ugyanis a Hatóság a beadványt nem tudja a megfelelő szervhez áttenni).

A Hatóság a vizsgálatot megszünteti, ha a mérlegelés tárgyát nem képező fent felsorolt okok valamelyike a vizsgálat során jutott a Hatóság tudomására, illetve, ha a vizsgálat folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn.

A Hatóság a bejelentés érkezését követő naptól számított két hónapon belül

 • megállapítja, hogy az Infotv.-ben meghatározott jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, és
 • az Infotv.-ben meghatározott intézkedést tesz (például felszólítja az adatkezelőt a jogsérelem orvoslására; ajánlást tesz az adatkezelő felügyeleti szervének felügyeleti szervvel rendelkező adatkezelő esetében),
 • a vizsgálatot lezárja, és adatvédelmi hatósági eljárást indít, vagy
 • a vizsgálatot lezárja, és titokfelügyeleti hatósági eljárást indít;
 • megállapítja, hogy jogsérelem nem következett be, illetve annak közvetlen veszélye nem áll fenn, és a vizsgálatot lezárja.

Ha a Hatóság felszólítása vagy ajánlása alapján a jogsérelem orvoslására, illetve a jogsérelem közvetlen veszélyének megszüntetésére nem került sor, a Hatóság az adatkezelő válaszadására irányuló tájékoztatási határidő lejártát követő harminc napon belül dönt a szükséges további intézkedések megtételéről, melyek értelmében a Hatóság

 • adatvédelmi hatósági eljárást indít, illetve indíthat,
 • titokfelügyeleti hatósági eljárást indít, illetve indíthat,
 • bírósági eljárást indíthat, vagy
 • jelentést készíthet.

A Hatóság a vizsgálat eredményéről, a vizsgálat lezárásának indokáról, esetleges intézkedéséről, illetve hatósági eljárás megindításáról értesíti a bejelentőt.

Ha a Hatóság az Ön bejelentése alapján lefolytatott vizsgálatát lezárja, mert megállapítja, hogy jogsérelem nem következett be, illetve annak közvetlen veszélye nem áll fenn, az erről szóló értesítéssel egyidejűleg tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslathoz való joga gyakorlásának lehetőségéről is.

[1] Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete ( 2014. július 23. ) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 3. cikk 12. pontjának megfelelő elektronikus aláírás