Az Infotv. szabályai alapján a Hatóságnál az érintett, így Ön is, bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő az Ön valamely jogának érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentésben az érintettnek fel kell tüntetni az annak alátámasztására szolgáló adatokat, hogy érintetti jogai érvényesítését megkísérelte az adatkezelőnél.

Bármely érintetti jog gyakorlására irányuló kérelemről is legyen szó, az adatkezelő:

 • a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül,
 • könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal,
 • írásban, vagy amennyiben Ön elektronikus úton fordult az adatkezelőhöz, akkor elektronikus úton köteles Önt tájékoztatni a kérelem nyomán hozott intézkedéseiről.

Az érintetti kérelmekre vonatkozó tájékoztatás és intézkedés főszabály szerint díjmentes. Ez alól kivételt jelenthet, ha Ön:

 • a folyó évben,
 • azonos adatkörre vonatkozóan,
 • ismételten terjeszti elő kérelmét,
 • melynek alapján személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzi,

akkor az adatkezelő ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti Öntől.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak valamely érintetti joga gyakorlása során az Ön személyazonosságával kapcsolatban, vagy a kérelmet előterjesztő Öntől eltérő személy, az adatkezelő a kérelmet a kérelmező személyazonosságának igazolása után teljesíti.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül, akkor is köteles tájékoztatni Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatósághoz, vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt (a törvényszékek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhat: http://birosag.hu/torvenyszekek).

(A Hatóság felhívja a figyelmét arra, hogy az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alkalmazandó az olyan adatkezeléseknél, melyeket a közhatalmi szférán kívül, közhatalmi jogosítványok nélkül végez az adatkezelő. Ez esetben az adatkezelő 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ilyen adatkezeléseknek minősülnek például:

 • a sportrendezvények szervezői által történő személyazonosság-ellenőrzés,
 • a lakók által a társasházba felszerelt kamerák alkalmazása,
 • a pályaudvarokon és tömegközlekedési eszközökön a közlekedési vállalat által üzemeltetett kamerák, valamint a jegyellenőr azon tevékenysége, mikor feljegyzi a tömegközlekedési eszközön az utas személyazonosító adatait,
 • az autópálya üzemeltető által az autópályadíj megfizetésének ellenőrzése és forgalomszámlálás céljából felszerelt kamerák alkalmazása,
 • a magánszemély vagy cég által megbízott személy- és vagyonőr, vagy magánnyomozó adatkezelő tevékenysége,
 • a rendőrség nem a bűnüldözési feladataival kapcsolatos tevékenysége (például államigazgatási feladattal összefüggő adatkezelés),
 • az elektronikus hírközlési szolgáltatók adatmegőrzési kötelezettsége a bűnüldözési adatkezelésekkel összefüggésben.)

Az Infotv. 25/L. § (1) bekezdése meghatározza, hogy mely esetekben köteles az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt kinevezni. A Hatóság javasolja, hogy ezeknél az adatkezelőknél vagy adatfeldolgozóknál vegye igénybe az adatvédelmi tisztviselő közreműködését, tekintettel arra, hogy az Infotv. szerint az érintettek jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

Minderre tekintettel az Infotv. alapján főszabály szerint minden érintett kérelmezheti az adott adatkezelőnél:

 • személyes adataihoz való hozzáférését

Az adatkezelő ez alapján köteles Önt tájékoztatni arról, hogy személyes adatait az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Személyes adatai kezelése esetén, az adatkezelő az Ön rendelkezésére bocsátja az általa vagy az általa megbízott adatfeldolgozó által Önről kezelt személyes adatokat, és az alábbi információkat is közli Önnel:

 • a kezelt személyes adatai forrását,
 • az adatkezelés célját és jogalapját,
 • a kezelt személyes adatai körét,
 • a kezelt személyes adatai továbbítása esetén az adattovábbítás címzetti körét,
 • a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait,
 • az Ön jogait és jogérvényesítési lehetőségeit,
 • profilalkotás esetén annak tényét,
 • az Ön személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.
 • személyes adatainak helyesbítését

Az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, ha azok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Ön által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az Ön által tett nyilatkozattal kiegészíti.

Az adatkezelő mentesül e kötelezettsége alól, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére, és azokat Ön sem bocsátja a rendelkezésére, vagy ha az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

Ha az adatkezelő a fentiek szerint helyesbíti az Ön személyes adatait, annak tényéről és a helyesbített személyes adatokról köteles tájékoztatnia azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatokat továbbította.

 

 • az adott adatkezelés korlátozását.

 Ön jogosult arra, hogy kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést – közismertebb nevén zárolja a személyes adatait – az alábbi esetekben:

 • ha Ön vitatja adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatai pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára; ebben az esetben a korlátozás megszüntetés esetén az adatkezelő köteles előzetesen tájékoztatnia Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról,
 • jogellenes adatkezelés esetén, ha a személyes adatai törlésének lenne helye, de az Ön írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy a személyes adatainak törlése sértené az Ön jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
 • jogellenes adatkezelés esetén, ha a személyes adatai törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során személyes adatai bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,
 • jogellenes adatkezelés esetén, ha a személyes adatainak törlésének lenne helye, de a nemzetközi adattovábbítással kapcsolatos dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, tíz évig.

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

 • személyes adatainak törlését

 Az adatkezelő törli a személyes adatait, ha

 • az adatkezelés jogellenes,
 • az adott adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön visszavonja,
 • személyes adatainak törlését kérelmezi. Kivételt jelent, ha az adat kezelését törvény elrendeli, az Ön vagy más létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, valamint törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül szükséges és azzal arányos, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése.
 • a személyes adatai törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte
 • bizonyos, a személyes adatai kezelésének korlátozására előírt határidő elteltével.

Ha kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, köteles Önt írásban, haladéktalanul tájékoztatnia:

 • az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
 • az Önt az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

Ezen érintetti kérelmek elutasításának tényéről, valamint az annak jogi és ténybeli indokairól szóló tájékoztatás teljesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges az Infotv 16. § (3) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott valamely érdek biztosításához.

Ha az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról köteles értesíteni azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

Az adatkezelő a személyes adataihoz való hozzáférését, adatai helyesbítésére, korlátozására vagy törlésére vonatkozó kérelmének elutasítása, valamint az alábbi információk tekintetében a tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan az adatkezelő késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges az Infotv. 16. § (3) bekezdés a)-f) pontjában[1] meghatározott valamely érdek biztosításához.

[1] Infotv. 16. § (3) bekezdése szerint az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan az adatkezelő késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges

a) az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások – így különösen a büntetőeljárás – hatékony és eredményes lefolytatásának,

b) a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és felderítésének,

c) a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések végrehajtásának,

d) a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének,

e) az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így különösen a honvédelem és a nemzetbiztonság vagy

f) harmadik személyek alapvető jogai védelmének

biztosításához.