2024. január 1-én hatályba léptek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) decemberi módosításai.

Az új rendelkezések értelmében – egyebek mellett – az Infotv. egy új VI/B. Fejezettel egészül ki, amely egy új feladat- és hatáskört telepít a NAIH-ra, valamint ehhez kapcsolódóan egy kibővített jelentéstételi kötelezettséget határoz meg a közfeladatot ellátó szervek számára.

A törvény értelmében a közfeladatot ellátó szervek, és nevesítve a helyi önkormányzatok, valamit a köztulajdonban álló gazdasági társaságok minden év január 31-ig kötelesek az előző évre vonatkozóan adatot szolgáltatni az alábbiakról (abban az esetben is, ha nem kaptak, vagy nem utasítottak el adatigénylést):

a) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igények teljesítésének és megtagadásának számáról és a megtagadások jellemző indokairól,

b) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges napok átlagos számáról, valamint

c) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi helyének pontos internetes elérhetőségéről.

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szerveknek, – ahogyan eddig is – ezt követően is nyilvántartást kell vezetniük az elutasított adatigénylési kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól. E nyilvántartás valamint az iratkezelési nyilvántartás képezi az új adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatbázist.

Az adatszolgáltatás beküldésére szolgáló alkalmazást a Hatóság a következő elérhetőségen nyilvánosságra hozta:

https://naih.hu/adatlap-eves-jelenteshez

Az adatszolgáltatási kötelezettség már ez év január 1-től fennáll.

A kötelezettek az adatszolgáltatást a fenti intelligens űrlapon keresztül teljesíthetik. A sikeres feltöltést követően a rendszer egy egyedi azonosító kódot is tartalmazó .PDF dokumentumot hoz létre, melyet az adatszolgáltató szervezetnek a számítógépre történt letöltést követően az elektronikus ügyintézés szabályai szerint hivatali kapun, vagy cégkapun keresztül kell elküldenie a Hatóságnak (NAIH KR ID: 429616918), annak érdekében, hogy a beküldő személyéről a NAIH meggyőződhessen és az adatszolgáltatást hitelesíteni tudja.

Az Infotv. rendelkezései értelmében a kötelezettek a beküldött adatokat a közzétételre szolgáló honlapjukon az általános közzétételi lista „II. tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” 15. közzétételi egységében (a közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai) is kötelesek közzé tenni.

A NAIH elvárja az adatszolgáltatásra kötelezettek együttműködését és a kötelezettségeik maradéktalan teljesítését.

Budapest, 2024. január 15.

Dr. habil. Péterfalvi Attila

   elnök, c. egyetemi tanár