2024. január 1-én hatályba léptek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) decemberi módosításai.

Az új rendelkezések értelmében – egyebek mellett – az Infotv. egy új VI/B. Fejezettel egészül ki, amely egy új feladat- és hatáskört telepít a NAIH-ra, valamint ehhez kapcsolódóan egy kibővített jelentéstételi kötelezettséget határoz meg a közfeladatot ellátó szervek számára.

A törvény értelmében a közfeladatot ellátó szervek, és nevesítve a helyi önkormányzatok, valamit a köztulajdonban álló gazdasági társaságok minden év január 31-ig kötelesek az előző évre vonatkozóan adatot szolgáltatni az alábbiakról (abban az esetben is, ha nem kaptak, vagy nem utasítottak el adatigénylést):

a) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igények teljesítésének és megtagadásának számáról és a megtagadások jellemző indokairól,

b) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges napok átlagos számáról, valamint

c) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi helyének pontos internetes elérhetőségéről.

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szerveknek, – ahogyan eddig is – ezt követően is nyilvántartást kell vezetniük az elutasított adatigénylési kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól. E nyilvántartás valamint az iratkezelési nyilvántartás képezi az új adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatbázist.

Az adatszolgáltatás beküldésére szolgáló alkalmazást a Hatóság a következő elérhetőségen nyilvánosságra hozta:

https://naih.hu/adatlap-eves-jelenteshez

Az adatszolgáltatási kötelezettség már ez év január 1-től fennáll.

A kötelezettek az adatszolgáltatást a fenti intelligens űrlapon keresztül teljesíthetik. A sikeres feltöltést követően a rendszer egy egyedi azonosító kódot is tartalmazó .PDF dokumentumot hoz létre, melyet az adatszolgáltató szervezetnek a számítógépre történt letöltést követően az elektronikus ügyintézés szabályai szerint hivatali kapun, vagy cégkapun keresztül kell elküldenie a Hatóságnak (NAIH KR ID: 429616918), annak érdekében, hogy a beküldő személyéről a NAIH meggyőződhessen és az adatszolgáltatást hitelesíteni tudja.

Az Infotv. rendelkezései értelmében a kötelezettek a beküldött adatokat a közzétételre szolgáló honlapjukon az általános közzétételi lista „II. tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” 15. közzétételi egységében (a közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai) is kötelesek közzé tenni.

A NAIH elvárja az adatszolgáltatásra kötelezettek együttműködését és a kötelezettségeik maradéktalan teljesítését.

Budapest, 2024. január 15.

Dr. habil. Péterfalvi Attila

   elnök, c. egyetemi tanár

Kihirdették az Adatrendeletet:

az Európai Unió hivatalos lapjában 2023. december 22-én megjelent az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/2854 rendelete a méltányos adathozzáférésre és felhasználásra vonatkozó harmonizált szabályokról, valamint az (EU) 2017/2394 rendelet és az (EU) 2020/1828 irányelv módosításáról (Adatrendelet), mely a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba, és a legtöbb rendelkezése  2025. szeptember 12-től alkalmazandó. Adatvédelmi szempontból kiemelendő a felhasználók számára biztosított adathordozhatósághoz való jog megerősítése. Bővebb információ: https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2023/11/27/data-act-council-adopts-new-law-on-fair-access-to-and-use-of-data/ 

Valamint a Magyar Közlöny 2024. évi 2. számában megjelent a 2/2024. (I. 9.) Korm. rendelet, amely a nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról szóló 607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításával kijelölte a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaságot (NAVÜ) az uniós Adatkormányzási Rendeletben (DGA) meghatározott illetékes szerv és az egyablakos információs pont részére meghatározott feladatok ellátására.

Az Adatkormányzási Rendelet az európai adatstratégia egyik kulcspillére, amely támogatja a stratégiai területeken közös európai adatterek létrehozását és fejlesztését, bevonva mind a magán-, mind a közszereplőket olyan ágazatokba, mint az egészségügy, a környezetvédelem, az energiaügy, a mezőgazdaság, a mobilitás, a pénzügyek, a közigazgatás. Az uniós jogszabály 2022. június 23-án lépett hatályba és egy 15 hónapos türelmi időszakot követően 2023 szeptemberétől alkalmazandó. A NAIH az Infotv. 38. § (3) bekezdés j) pontja alapján ellátja az Adatkormányzási Rendeletben meghatározott, az adatközvetítő szolgáltatók nyilvántartásba vételéért és felügyeletéért felelős illetékes hatóság és az adataltruista szervezetek nyilvántartásba vételéért és felügyeletéért felelős illetékes hatóság feladatait (lásd Infotv. 34/B-E alcím, hatályos 2024. január 1-től). 

Közzétételre kerültek az adatvédelmi tisztviselők 2023. évi konferenciájának videóanyagai valamint elérhetővé tettük a 2022. évi esemény felvételeit is!

Az Országgyűlés 2023. december 13-i ülésnapján elfogadta a nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról szóló törvényt, amelynek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.) érintő módosításai 2024. január 1. napján lépnek hatályba.

A módosítás értelmében – egyebek mellett – az Infotv. egy új VI/B. Fejezettel egészül ki, amely a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok átláthatóságának és azok megismerhetőségére vonatkozó követelmények teljesülésének ellenőrzésére irányuló feladat- és hatáskört, valamint ehhez kapcsolódó jelentéstételi kötelezettséget telepít a NAIH-ra.

A módosítás a közfeladatot ellátó szervek, a helyi önkormányzatok, valamit a köztulajdonban álló gazdasági társaságok tekintetében egy új, a korábbihoz képest kibővített adatszolgáltatási kötelezettséget vezet be, melynek a kötelezett szervek minden év január 31-ig kötelesek eleget tenni, és az előző évre vonatkozóan adatot szolgáltatni a következő adatokról (abban az esetben is, ha nem kaptak, vagy nem utasítottak el adatigénylést):

a) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igények teljesítésének és megtagadásának számáról és a megtagadások jellemző indokairól,

b) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges napok átlagos számáról, valamint

c) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi helyének pontos internetes elérhetőségéről.

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szerveknek, – ahogyan eddig is – ezt követően is nyilvántartást kell vezetniük az elutasított adatigénylési kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól. E nyilvántartás valamint az iratkezelési nyilvántartás képezi az új adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatbázist.

Az adatszolgáltatásra szolgáló iFORM űrlapot a Hatóság a:

https://naih.hu/online-ugyinditas

internet oldalán 2024 januárjában fogja közzé tenni.

A NAIH elvárja az adatszolgáltatásra kötelezettek együttműködését és a kötelezettségeik maradéktalan teljesítését.

Budapest, 2023. december 21.

 

Dr. habil. Péterfalvi Attila

elnök

c. egyetemi tanár